Esittävän taiteen rahoitusuudistus keskittyy nyt lähinnä VOS-ryhmiä ja -teattereita koskeviin kysymyksiin

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 20.9.2019

Esittävän taiteenkentän rahoitusratkaisuja tulisi käsitellä edelleen kokonaisuutena, jossa harkinnanvaraista tukea saavien tilannetta ei unohdeta, muistuttavat Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset yhdessä Teatterikeskuksen, Vapaiden tanssiryhmien ry:n, Tanssin talon ja Cirkon kanssa kulttuuriministerille osoittamassaan lausunnossa. VOS- ja vapaan kentän toimintaedellytykset vaikuttavat toisiinsa ja yhteistyöhön toimijoiden välillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti perjantaina 20.9.2019 kentän ja sidosryhmien kuulemistilaisuuden esittävän taiteen rahoitusuudistuksen jatkosta. Siellä kävi selkeästi ilmi, että uusi työryhmä tulee keskittymään kolmeen aikaisemmassa ehdotuksessa eniten kritiikkiä saaneeseen teemaan: VOS-rahoituksen määräaikaisuuteen, yksikköhintaan sekä painokertoimiin.

Kulttuuriministeri Hanna Kosonen muistutti, että kulttuurin saavutettavuuden parantaminen on tärkeä asia hallitusohjelmassa, ja se on otettava huomioon tässäkin uudistuksessa.

Ministeri nosti myös esiin aikaisemman ehdotuksen pohjalta toteutetun vapaan kentän harkinnanvaraisen rahoituksen hyvän kehityksen: Rahoituksesta on jo tehty määräaikaista (1-, 3- ja 5-vuotiset) ja tuotantoalustat ovat tulleet rahoituksen piiriin. Tälle on myös saatu lisärahoitusta: miljoona euroa vuodelle 2019 ja nyt budjettiriihessä hyväksytyt kolme miljoonaa lisää 2020 alkaen.

Keskustelussa VOS-avustusten määräaikaisuudesta eniten kysymyksiä heräsi ryhmien ja teattereiden laadun ja toiminnan arvioinnista. Tärkeänä pidettiin arviointikriteerien yhteismitallisuutta, jotta siirtymiä harkinnanvaraisesta rahoituksesta VOS-rahoitukseen ja päinvastoin voi tapahtua. VOS- ja vapaan kentän tasa-arvoisuus nostetaan esiin myös Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhdessä Teatterikeskuksen, vapaiden tanssiryhmien, Tanssin talon ja Cirkon kanssa ministerille ja työryhmälle osoittamassaan lausunnossa.

Aikaisempi uudistusta pohtinut työryhmä oli ehdottanut siirtymistä yhteen yhtenäiseen VOS-avustuksen perustana olevaan henkilötyövuoden yksikköhintaan kaikille, niin orkestereille kuin teattereille ja ryhmämuotoisille toimijoille. Tästä keskusteltiin paljon, ja erityisesti tanssin kohdalla todettiin, että nykyinen hinta on pienille toimijoille liian raskas eikä mahdollista kasvua. Erilaisille toimijoille kannattaisi olla vähintäänkin ”eri hinnat”, jos toimijoiden joustavuus halutaan säilyttää.

Edellisen työryhmän ehdotus VOS-avustusta korottavista painokertoimista esimerkiksi lastenteatterille, tanssitaiteelle tai kiertuetoiminnalle todettiin koelaskelmien jälkeen epäonnistuneeksi, sillä se olisi laskenut näillä aloilla toimivien ryhmien tulotasoa nykyiseen järjestelmään nähden. Painokerroinsysteemiä kehitetään, mutta ratkaisu on monimutkainen ja sen soveltaminen herätti paljon yleisökysymyksiä. Uusiakin painokertoimia ehdotettiin, mutta suuri osa oli asioita, jotka tulisi ottaa huomioon ylipäänsä VOS-toimijoiden arviointikriteereissä (yhteistyö eri alojen välillä, kansainvälinen toiminta ja diversiteetin huomioiminen).

Tuotantoalustat, niiden merkitys alan kehittymiselle ja tulevaisuudelle, ja toisaalta VOS-järjestelmän soveltumattomuus niiden rahoitukseen otettiin esiin keskustelussa monessa kohtaa. Näillä näkymin tuotantoalustat ovat Taiken harkinnanvaraisen rahoituksen piirissä, mutta Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset ehdottavat niille erillistä rahoitusratkaisua (ks. em. lausunto yhdessä vapaan kentän toimijoiden kanssa).

Ministeriöllä on kova pyrkimys panna uudistukseen nyt vauhtia. Työryhmä työskentelee tiiviisti tämän loppuvuoden. Helmikuu on ehdoton deadline uudelle esitykselle, joka lähtee sitten taas lausuntokierrokselle.

Pyrkimyksenä ei ole ratkaista kaikkia ongelmia yhdellä uudistuksella, huomautti työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Tuomo Puumala. Nyt on tärkeää luoda systeemi, joka on joustava, jotta kehitystä ja päivittämistä voidaan tehdä jatkossa tarpeen mukaan.

”Mutta päätöksiä täytyy tehdä”, totesi Puumala lopuksi.

Toivottavasti harkinnanvaraista tukea saavien tilannetta ei VOS-uudistuksessa unohdeta

Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskukset, Teatterikeskus, Vapaat tanssiryhmät ry, Tanssin talo ja Cirko jättivät 15.9.2019 tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle ja työryhmälle lausunnon, jonka keskeinen viesti on, että rahoitusratkaisuja tulisi käsitellä edelleen kokonaisuutena, jossa harkinnanvaraista tukea saavien tilannetta ei unohdeta, kun VOS-uudistusta kehitetään lopulliseen muotoonsa.

VOS-uudistuksen osuutta, joka koski Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettuja harkinnanvaraisia tukia, lähdettiin edistämään vuoden 2018 esityksen pohjalta. Emme kuitenkaan pidä viisaana ratkaisuna sitä, että tämä osuus rahoitusratkaisusta olisi loppuun käsitelty, sanotaan lausunnossa.

Lausunnossa kiinnitetään huomiota mm. rahoituksen kriteereihin, joiden pitäisi noudattaa samaa linjaa VOS- ja Taike-rahoituksessa, jotta kentät olisivat tasa-arvoisempia ja siirtymä yhdestä toiseen olisi mahdollista ja perusteltua.

”Toivomme, että työryhmä ottaisi myös kantaa tuotantoalustojen tukemiseen ja esittäisi näille erillistä rahoitusratkaisua”, vaativat allekirjoittajat ja myös avaavat tuotantoalusta-käsitettä.

Lausunnon lopussa esitetään, että koko esittävien taiteiden rahoitus yhdeltä luukulta kehittäisi toimialaa parhaiten, ja toivotaan, että Taiteen edistämiskeskuksen vahvistamisesta keskusteltaisiin VOS-järjestelmän uudistamisen yhteydessä. Lue koko lausunto ›.


Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut avoimen verkkoalustan reaaliaikaisen keskustelun käymiseen uudistuksesta. Verkkoaivoriihen tavoitteena on saada esittävän taiteen kentän ääni mahdollisimman laajasti työryhmän käyttöön ja työn tueksi. Verkkoaivoriiheen on mahdollista osallistua yksittäisenä taiteilijana ja työntekijänä, tai taustaorganisaationsa edustajana (teatteri, orkesteri, sirkus, tuotantoalusta, liitto jne.). Mene verkkoaivoriiheen täältä ›

(Uutista päivitetty 30.9.2019)