Taiteilija-allianssi voidaan saada nopeastikin toimintaan Suomessa – jos tahtoa ja rahoitus löytyy

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 6.2.2019

Taiteilija-allianssin perusajatuksena on pienentää kuilua vakinaisesti työllistettyjen ja freelancer-kentän välillä. Tämä tapahtuu luomalla ammattimaisesti toimiville ja allianssin jäsenyyskriteerit täyttäville taiteilijoille väliaikaisen työttömyyden sijasta ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko allianssiyhtiön täksi ajaksi tarjoaman työsuhteen muodossa. Kyseessä on täsmäkeino, jolla edesautetaan freelancereiden mahdollisuuksia työskennellä ammattimaisesti keskeytyksettä.


Lue lisää

Taiteilija-allianssi Suomeen (lataa pdf) ›
Koskinen, Seppo
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:2

Taide- ja taiteilijapoliittisen uudistustyön osana on kaavailtu monenlaisia kokeiluja, muun muassa taiteilijapalkkaa ja taiteilija-allianssia, joilla parannettaisiin taiteilijoiden sosiaaliturvaa ja toimeentuloa.

Ruotsissa ja Norjassa käytössä olevan taiteilija-allianssimallin toteuttamismahdollisuuksia Suomessa on selvittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle työoikeuden professori Seppo Koskinen työ- ja sosiaalioikeudellisista näkökulmista. Esteitä ei hänen mukaansa ole.

Esiintyviä taiteilijoita, näyttelijöitä, tanssijoita ja muusikoita koskevan mallin käytännön suunnittelussa ja esimerkiksi allianssiin hyväksyttävien taiteilijoiden valintakriteerien määrittelyssä em. alojen työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat olleet kiinteästi mukana – niin TeMe ja Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST, Muusikkojen liitto, Näyttelijäliitto kuin Teatterikeskus ja Suomen teatterit ry.

Pitkään allianssimallin puolesta puhunut STST:n hallituksen jäsen Sari Lakso sanoo, että kokeilumallista luotiin hyvässä yhteishengessä työntekijäystävällinen. Selvitysmies Seppo Koskinen oli suoraan yhteydessä alan järjestöihin aloittaessaan työnsä.

Työsuhteiden ja keikkojen välissä taiteilija on töissä allianssissa

Malli toimii siten, että allianssin piiriin valittu taiteilija työskentelee vuosittain noin puolet ajasta allianssin ulkopuolella ja töiden välillä hän on taiteilija-allianssissa, joka maksaa hänelle palkkaa. Tarkoituksena on luoda sosiaalinen ja taloudellinen turvaverkko henkilöille, joiden työt tyypillisesti ovat lyhytaikaisia ja katkoksellisia. Kankea työttömyysturvahallinto aiheuttaa usein käytännön ongelmia lyhyiden työsuhteiden välissä.

”Tanssijan työt ovat tyypillisesti pirstaleisia ja määräaikaisia. Töiden välissä voit joutua odottamaan työttömyyskorvausta toista kuukautta”, Sari Lakso kuvailee.

Taiteilija-allianssi korjaa freelancerin toimeentulon epävarmuutta myös siten, että kentän töiden päätyttyä taiteilija palaa heti, ilman karenssiaikaa, allianssiyhtiön palkkalistoille.

Allianssityösuhde antaa varsinaisen päätyön väliajoille säännöllisen tulon, lakisääteiset lomat, perhevapaat, työterveyshuollon sekä sairaus- ja tapaturmavakuutukset. Tämä kuulostaa monen freelancerin korvissa jopa liian hyvältä ollakseen totta, vaikka se on arkipäivää tavalliselle palkkatyöläiselle.

Allianssiin valitun työntekijän tulee täyttää pääsykriteerit. Kaavailujen mukaan esimerkiksi tanssijoilta ja koreografeilta edellytetään kahden vuoden tarkastelujaksolla työllistymistä vähintään 8 kuukautta / 200 päivää. Jotta freelancer-määritelmä täyttyy, tarkastelujakson aikaiset yksittäiset työsuhteet eivät saa ylittää yhtä vuotta. Lisäksi vaaditaan aikaisempaa työkokemusta ammatissa kuusi vuotta, josta tutkinnot korvaavat osan.

Entä jos työnhaku pitkittyy?

Allianssityö on ehdollinen työn muoto, johon sisältyy velvoite etsiä ulkopuolista työtä.

”Allianssissa pysymisen ehtona on vaadittujen työssäolopäivien määrän täyttyminen kahden vuoden tarkastelujakson aikana”, Sari Lakso kuvailee. ”Tilanteet tietysti vaihtelee. Jonain aikana työskentelet ehkä 80 % ja olet 20 % allianssissa, jolloin tämä kerryttää päiviä jatkoon – tilanteeseen, jossa osuudet voivat olla toisin päin.”

Tanssiammattilaiset tekevät usein monenlaisia töitä hengenpitimikseen, opetustöistä soveltavaan ja yhteisötanssiin.

”Esimerkiksi opetustyötä ei kuitenkaan lasketa allianssikertymään hyväksi”, Sari Lakso kertoo. Allianssi ei rajaa työntekemisen muotoja, mutta kaikki niistä eivät kerrytä ns. allianssipäiviä.

Allianssin tarkoituksena on myös taiteilijoiden kannustaminen aktiiviseen työnhakuun ja yrittäjyyteen. Yhdessä taiteilijan kanssa tehdään henkilökohtainen työ- ja kehittämissuunnitelma, jossa määritellään, mitä kunkin allianssityö pitää sisällään. Selvityksessä on listattu kymmenen erilaista allianssityön muotoa, jotka vaihtelevat aktiivisesta työnhausta ammatillisiin työpajoihin, oman työkyvyn ylläpitoon ja vaikkapa allianssin tilaisuuksiin osallistumiseen. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään taiteilijoiden aktiivimalli.

Lähtökohtana on ollut helpottaa freelancereiden toimeentuloa ja luoda mahdollisuudet taiteilijuuden kehittämiseen ei-työjaksojen aikana. Esimerkiksi Norjassa on räätälöity kullekin ammattiryhmälle sopivia kursseja ammattitaidon ylläpitämisen mahdollistamiseksi, kertoo Sari Lakso.

Ainakin aluksi allianssi koskee vain pientä osaa taiteilijoista

Nyt tehdyssä selvityksessä esitetään aluksi kolmivuotista kokeilua. Taiteilijoista mukana olisivat näyttelijät, tanssijat ja muusikot, kaikki samassa allianssiyhtiössä. Pyrkimys on valita hakemusten perusteella kokeiluvaiheessa mukaan 20 taiteilijaa kustakin ammattiryhmästä, eli yhteensä 60 ihmistä.

Norjassa teatteri- ja tanssiallianssissa jäsenmäärä on kasvanut kolmessa vuodessa 20:sta 80:een, ja tämän vuoden aikana kasvaa edelleen 100 taiteilijaan. Ruotsissa eri ammattialoilla on omat allianssiyhtiönsä. Tanssialan allianssissa on noin 80 tanssijaa.

Allianssipalkan ehdotetaan olevan 2 800 euroa kuukaudessa, sama kaikille mukana oleville taiteilijoille. Se on alle näyttelijöiden keskiansiotason, mutta yli tanssijoiden keskimääräisten palkkojen, mikä saattaa luoda korotuspaineita tanssialalle.

”Mukana olevien alojen tuloerot huomioon ottaen tämä oli kompromissi”, Sari Lakso toteaa.

Tuloerot on sen sijaan huomioitu valintakriteereissä: hakijan tulot eivät saa ylittää tiettyä euromäärää, ja raja on erilainen tanssijoille, muusikoille ja näyttelijöille, käy selvityksestä ilmi.

Allianssin ydin on taiteilijoiden sosiaaliturvan parantamisessa

Kolmivuotisen kokeilun budjetti on hieman alle 5,7 miljoonaa euroa, josta osa palautuu valtiolle suoraan työttömyysturvamenojen vähenemisenä ja verotulojen kasvuna, kun työttömyys muuttuu palkalliseksi työksi. Kokonaiskulujen arvioidaan olevan noin 4,75 miljoonaa kolmen vuoden aikana. Norjassa allianssia pyöritetään reilulla 2 miljoonalla vuodessa.

Yhteiskuntaan ja talouteen heijastuvia välillisiä vaikutuksia tulee myös sitä kautta, kun ihmisten ja heidän perheidensä hyvinvointi, toimeentulo ja ostovoima lisääntyvät.

Selvityksen ohjausryhmässä on hallintoyhteistyötä viritelty sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä. Kokeilun suorittaminen edellyttää joka tapauksessa lisärahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuribudjettiin.  Sari Lakso muistuttaa tanssi- ja teatterialan edustajien painottavan, ettei allianssin rahoitusta saa kaappaista nykyisistä kulttuurin määrärahoista.

Allianssimallin selvityksessä ja suunnittelussa mukana ollut Lakso on tyytyväinen, että uudistus vihdoin nytkähti liikkeelle.

”Taiteilija-allianssi ei ole mikään uusi asia. Se tuli esille jo vuosituhannen vaihteessa, taiteilijoiden työllistämisedellytyksiä ja sosiaaliturvaa selvittävien toimikuntien (Taisto) muistioissa.”

Allianssimalli on yksi ratkaisu taiteilijoiden sosiaaliturvan parantamiseksi, vaikka koskee aluksi vain pientä osaa taiteilijoista. Kolmivuotisen kokeilun arvioinnin jälkeen mallia on tarkoitus laajentaa myös muihin ammattiryhmiin.

Selvitystyön tehneen professori Seppo Koskisen mukaan allianssin käyttöönoton valmistelu voisi tapahtua jo ensi syksynä, ja kolmivuotinen kokeilu voisi päästä alkuun jo ensi vuonna, 2020. Näin nopeaan aikatauluun voitaisiin päästä, koska jo tässä vaiheessa suunnittelussa ovat olleet mukana taiteilija- ja työnantajajärjestöt, jotka allianssin perustavat.


Taiteilija-Allianssi Oy

Perustajat:
Suomen teatterit ry
Suomen näyttelijäliitto ry
Suomen muusikkojen liitto ry
Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto ry
Teatterikeskus ry