Tanssi on taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmässä jäänyt vähälle

ARTIKKELIT
Sanna Kangasluoma, 23.8.2019

Taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmä kohtelee eri taiteenaloja epätasa-arvoisesti. Professori Anniina Suomisen tekemästä selvityksestä käy ilmi, että Taiteen perusopetuksen rahoituksesta 92 % menee musiikkioppilaitoksille ja loppuja jakaa kahdeksan muuta taiteenalaa, tanssi mukaanlukien.

Selvityshenkilö Anniina Suominen ottaa vahvasti kantaa siihen, että hän ei selvityksensä aikana ole löytänyt mitään perusteita tai selitystä jaolle taiteenalojen välillä. Se on muodostunut vastakkainasetteluksi, joka on ristiriidassa nykyisten arvojen ja kulttuuripolitiikan linjausten kanssa, hän kirjoittaa.

Tanssin oppilaitoksista on taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuusrahoituksen piirissä vain 12, ja niille kohdistuu vain noin 3 % rahoituksesta.

Tämä on mielestäni kohtuuttoman pieni määrä, koska tanssin, teatterin ja sirkuksen opetus ei ole oppiaineena osa perusopetusta, kuten kuvataide ja musiikki, kirjoittaa Anniina Suominen raportissaan.

Tanssi on kuitenkin viimeisen kansallisen koululaiskyselyn mukaan ollut 1-5 suosituimman harrastelajin joukossa eri ikäryhmissä. Suomen tanssioppilaitosten liiton, STOPP ry:n, mukaan tanssin perusopetuksessa oli vuonna 2018 mukana yli 40 000 oppilasta.

”Tanssin kannalta on tärkeää tunnustaa ja tunnistaa se, että tanssikoulut ovat merkittäviä alueellisia kulttuuritoimijoita”, sanoo Hannele Niiranen, Suomen tanssioppilaitosten liiton toiminnanjohtaja.

Lisäavustuksia tarvitaan erityisesti yleisen oppimäärän saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen

Tanssikoulut tekevät tärkeää työtä tanssin saavutettavuuden eteen nimenomaan eri puolilla Suomea, eri kokoisilla paikkakunnilla ja erilaisten yleisöjen parissa. Tanssikoulujen yleinen oppimäärä on haja-asutusalueilla usein ainoa väylä päästä opetussuunnitelmaperusteisen tanssinopetuksen pariin. Oppilaita ei välttämättä riitä laajan oppimäärän koulutukseen, ja toisaalta olisi toivottavaa, että opetustarjonta vastaisi ajan ilmiöihin ja avaisi erilaisia, matalan kynnyksen reittejä tanssiharrastukseen pariin.

”Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden lisääminen ja lisärahoituksen saaminen olisivat uudistuksia, joita nyt tarvitaan”, Hannele Niiranen sanoo.

Lahden Tanssiopisto © HeidiKotilainen

Nykytilanteessa taiteen perusopetuksen on huomattu keskittyvän hyväosaisiin ja perheisiin, joiden arvomaailmaan taide jo kuuluu, eikä sitä ole saatu tasa-arvoisesti ulotettua kaikkiin yhteiskunnan osiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässään selvityksessä professori Suominen esittää lukuisia ehdotuksia järjestelmän parantamiseksi.

Hän ehdottaa esimerkiksi monivuotiseen rahoitusmalliin siirtymistä ja moninaisemman kriteeristön luomista rahoituksen jakoperusteisiin. Erityisesti tanssialalla tähän on kommentoitu, että saatavuus ja saavutettavuus olisi otettava huomioon kriteerinä, samoin kuin alueellisuus ja erityiskohderyhmät. Hannele Niiranen muistuttaa, että myös raportointia olisi kehitettävä vertailukelpoisemmaksi eri taiteenalojen välillä.

Selvityksessä ehdotetaan tanssille lisää valtionosuustunteja. Useampia tanssikouluja olisi otettava VOS-järjestelmän piiriin. Lisäksi huomautetaan, että tanssinopetuksella on erityisiä tilavaatimuksia, jotka ovat kouluille merkittävä kustannus. Valtionavustuksia kohdennettaessa tämä olisi huomioitava aikaisempaa selvemmin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo ottanut ensi vuoden talousarvioonsa selvityksessä ehdotetun taiteen perusopetuksen avustussumman korottamisen nykyisestä 1,45 miljoonasta eurosta 2 miljoonaan. Lisämäärärahasta on tarkoitus kohdentaa 12 % musiikille ja 88 % muulle taiteen perusopetukselle. Tukea kohdennetaan myös uusille koulutuksen järjestäjille.

Selvitys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista on lausuntokierroksella 30.8.2019 asti.


Taiteen perusopetus on kansainvälisessä vertailussa ainutlaatuinen valtiollinen rakenne, joka mahdollistaa kohtuuhintaisen, pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen eri taiteenalojen harrastamisen. Opetushallitus määrittää taiteen perusopetuksen kansallisen opetussuunnitelman perusteet. 

Taiteen perusopetusta on mahdollista saada yhdeksällä taiteenalalla: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Opetussuunnitelman perusteet on jaettu yleiseen- ja laajaan oppimäärään. Tällä hetkellä noin 44 % oppilaista opiskelee laajaa oppimäärää, 26 % osallistuu yleisen oppimäärän opetukseen ja noin 30 % osallistuu varhaisiän taiteen perusopetukseen.

STOPP ry on yksi Tanssin tiedotuskeskuksen yhdestätoista jäsenyhteisöstä.