Carl Knif Company & Oulun teatteri: Kuolema Venetsiassa

Esitys

Kuolema Venetsiassa on Thomas Mannin novelliin pohjautuva tanssiteatteriesitys, joka kertoo tarinan tukahdutettujen tunteiden voimasta.

Kuo­le­ma Ve­net­sias­sa ker­too vah­van vi­suaa­li­suu­den ja poeet­ti­sen liik­keen kei­noin ta­ri­nan iäk­kääs­tä kir­jai­li­jas­ta Gus­tav von Asc­hen­bac­his­ta.

Ta­ri­nas­sa kir­jai­li­ja yrit­tää vii­mei­sen ker­ran löy­tää elä­mäl­leen ja kir­joit­ta­mi­sel­leen uu­den suun­nan. Her­mo­lo­ma Ve­net­sias­sa muut­tuu Tad­zio-ni­mi­sen nuo­ru­kai­sen an­sios­ta tun­tei­den myrs­kyk­si. Kir­jai­li­jan oras­ta­va rak­kaus poi­kaan saa ai­kaan tu­kah­du­tet­tu­jen tun­tei­den ja kiel­let­ty­jen ha­lu­jen vyö­ryn, jo­ka on suis­taa kir­jai­li­jan rai­teil­taan ja koh­ti tu­hoa.

Esi­tys ky­syy, on­ko kos­kaan liian myö­häis­tä muut­taa elä­mään­sä. Voi­ko tai­tei­li­jan teok­set ol­la re­hel­li­siä, jos hä­nen elä­män­sä on fals­ki?

Roo­leis­sa: Pent­ti Kor­ho­nen, Joo­se Mik­ko­nen, Tuu­la Vää­nä­nen, Mer­ja Pie­ti­lä, An­ne Pa­ju­nen, Mii­ka Ala­tu­pa
Al­ku­pe­räis­teos: Tho­mas Mann
Näyt­tä­mö­so­vi­tus Mic­hael Ba­ra­nin dra­ma­ti­soin­nin poh­jal­ta: Juk­ka Hei­nä­nen, Carl Knif
Oh­jaus ja ko­reog­ra­fia: Carl Knif
La­vas­tus ja pu­ku­suun­nit­te­lu: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la
Ää­ni­suu­nit­te­lu: Jan­ne Hast
Va­lo­suun­nit­te­lu: Eli­na Romp­pai­nen
Kam­paus- ja mas­kee­raus­suun­nit­te­lu: Ei­ja Juu­tis­te­na­ho
Tuo­tan­to: Carl Knif Com­pa­ny & Ou­lun teat­te­ri
Kie­li: suo­mi
Kes­to: 1 h 30 min

Carl Knif Company

Oulun teatteri

Kaisa Tiri

Esitykset

Osta lippu
Map

Oulun teatteri

Kaarlenväylä 2, Oulu

9.3.2023

19

10.3.2023

19

Ensi-ilta

17.3.2023

13

18.3.2023

19

24.3.2023

19

25.3.2023

13

14.4.2023

13

15.4.2023

19

22.4.2023

13

28.4.2023

19

5.5.2023

13

6.5.2023

19

12.5.2023

19

13.5.2023

13

20.5.2023

19