Carl Knif Company & Svenska Teatern & Riksteatern: Ett drömspel

Esitys

Carl Knifin tulkinnassa Strindbergin klassikosta katsojat kohtaavat samoja kysymyksiä kuin yli 120 vuotta sitten: Kuinka elämää voisi parhaiten ymmärtää? Miksi ihmiset eivät ole tasa-arvoisia?

Carl Kni­fin tul­kin­ta Au­gust St­rind­ber­gin Uni­näy­tel­mäs­tä ky­syy, kuin­ka mei­dän tu­li­si ym­mär­tää elä­män tar­koi­tus ja ih­mi­sen teh­tä­vä maail­mas­sa? Ta­pah­tuu­ko se tie­tei­den, hen­ki­syy­den, yh­teis­kun­nal­li­sen kamp­pai­lun tai kump­pa­nuu­den ja per­he-elä­män kaut­ta? Uu­des­sa teok­ses­saan Knif aset­taa nä­mä ikiai­kai­set ky­sy­myk­set vah­van fyy­si­sen il­mai­sun ja vi­suaa­li­suu­den kie­lel­le.

Teok­ses­sa seu­ra­taan ju­ma­lo­len­to Ag­ne­sin une­no­mais­ta mat­kaa lä­pi maail­man ja näh­dään kuin­ka hän koh­taa ih­mi­syy­den eri puo­let. Ag­nes nä­kee ih­mi­set ja hei­dän elä­män­sä sel­lai­si­na kuin ne ovat, täyn­nä vas­ta­koh­tia ja kär­si­mys­tä mut­ta myös suur­ta kau­neut­ta. Pet­tyy­kö Ag­nes ih­mi­siin vai täyt­tyy­kö hän rak­kau­des­ta?

Oh­jaus ja ko­reog­ra­fia: Carl Knif
Dra­ma­tur­gia: Kris­to­fer Möl­ler, Carl Knif
Esiin­ty­jät: Mår­ten An­ders­son, Pat­rick Hen­rik­sen, Olli Lautiola, Denny Lekström, Ok­sa­na Lom­mi, To­bias Zil­lia­cus
La­vas­ta­ja: Erik Sal­ve­sen
Pu­ku­suun­nit­te­li­ja: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la
Ää­ni­suun­nit­te­li­ja/sä­vel­tä­jä: Jan­ne Hast
Va­lo­suun­nit­te­li­ja: Juk­ka Hui­ti­la
Mas­kee­raus ja kam­pauk­set: Tiit­ta Stoor
Tuo­tan­to: Carl Knif Com­pa­ny, Svens­ka Tea­tern, Riks­tea­tern

Esi­tys teks­ti­te­tään suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si mo­bii­li-so­vel­luk­sel­la.

Teos on tuo­tet­tu Konst­sam­fun­de­tin tuel­la.

Carl Knif Company

Svenska Teatern

Riksteatern

Cata Portin

Esitykset

Osta lippu
Map

Svenska Teatern

Pohjoisesplanadi 2, Helsinki

10.8.2022

19

11.8.2022

19

17.8.2022

19

19.8.2022

19