Carl Knif Company & Zodiak – Uuden tanssin keskus & West Kowloon Cultural District: Sessions

Ses­sions-teok­ses­sa ko­reog­ra­fi-oh­jaa­ja Carl Knif ky­syy, voi­ko esi­tys ol­la ti­lan­tee­na yh­tä luot­ta­muk­sel­li­nen kuin hoi­to­suh­de. Voi­si­ko tans­si ja esi­tys it­ses­sään ol­la riit­ti, jo­ka on eheyt­tä­vä?

Ses­sions-teok­sen mu­sii­kil­li­se­na läh­tö­koh­ta­na toi­mii Franz Sc­hu­ber­tin jou­sik­vin­tet­to C-duu­ris­sa. Mu­sii­kin ja liik­keen yh­tey­den li­säk­si esi­tys tut­kii esiin­ty­jien ja ylei­sön suh­det­ta. Ky­se on ny­kyih­mi­ses­tä, hä­nen kai­puus­taan, puut­teis­taan, tar­peis­taan, pe­lois­taan ja toi­veis­taan. Ses­sions kä­sit­te­lee koh­taa­mis­ta ja koh­taa­mat­to­muut­ta se­kä näi­den in­hi­mil­li­siä ja yh­teis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia.

Teok­sen kim­mok­kee­na toi­mi­vat eri­lai­set niin ke­hol­li­set kuin kog­ni­tii­vi­set­kin hoi­to­muo­dot. Ses­sions-ni­mi viit­taa is­tun­toon tai hoi­to­ker­taan.

Mi­ten esi­tys voi­si ko­hen­taa ko­ki­jan elä­mää? Voi­ko kat­seen al­la ole­mi­nen ol­la voi­maan­nut­ta­va ko­ke­mus? En­tä mi­ten esi­tys voi­si ol­la elä­väm­pi, mi­ten se voi­si tul­la lä­hem­mäk­si ylei­söä? Une­no­mai­sen vael­luk­sen kal­tai­ses­sa esi­tyk­ses­sä näyt­tä­mö ei ole pel­käs­tään esiin­ty­jän ti­la, kat­so­mo ei pel­käs­tään kat­so­jan.

Ses­sions-teok­ses­sa Knif pa­laa myös oman me­to­din­sa al­ku­juu­ril­le, yh­teis­työ­hön tans­si­joi­den kans­sa. Teok­ses­sa kes­kiös­sä ovat tans­si­joi­den vä­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus, ki­neet­ti­nen kom­mu­ni­kaa­tio ja ki­neet­ti­nen em­pa­tia.

Ko­reog­ra­fia: Carl Knif
Ko­reog­ra­fin as­sis­tent­ti: Jon­na Aal­to­nen
Esiin­ty­jät: Jon­na Aal­to­nen, Ol­li Lau­tio­la, Ri­ku Leh­to­pol­ku, An­ne Pa­ju­nen, An­na Sten­berg, Ter­hi Vai­ma­la
La­vas­tus ja va­lo­suun­nit­te­lu: Juk­ka Hui­ti­la
Ää­ni­suun­nit­te­lu: Jan­ne Hast
Pu­ku­suun­nit­te­lu: Ka­ro­lii­na Koi­so-Kant­ti­la

www.carlknifcompany.com

www.zodiak.fi

Instagram

Facebook

Yoshi Omori

Esitykset

Osta lippu
Map

Tanssin talo, Erkko-sali

Kaapeliaukio 3, Helsinki

5.5.2022

19

Ensi-ilta

6.5.2022

19

7.5.2022

15