OuDance-festivaali | Carl Knif Company: At Once, in Helsinki

At On­ce, in Hel­sin­ki -teok­ses­sa koreografi Carl Knif kään­tää kat­seen koh­ti ih­mi­sen si­sin­tä ja elä­män arvoituksellisuut­ta. At On­ce, in Hel­sin­ki tarkastelee ra­di­kaa­lin äkil­li­sen muu­tok­sen mah­dol­li­suut­ta, nel­jän toisiinsa ni­vou­tu­van elämäntarinan kaut­ta. Kuu­den tans­si­jan ja kah­den näyt­te­li­jän tulkitseman teok­sen kan­ta­va tee­ma on ih­me osa­na nykyihmisen maailmankuvaa. ​

”At On­ce, in Hel­sin­ki on Kni­fin töis­tä suu­ri­muo­toi­sim­pia ja sel­väs­ti myös kiteytyneimpiä. Te­ki­jäl­le tär­keät ai­heet on nyt nos­tet­tu on­nis­tu­nees­ti yleisemmälle ta­sol­le säi­lyt­täen sil­ti kos­ket­ta­vuu­den ja hen­ki­lö­koh­tai­suu­den.”

– An­nik­ki Al­ku, Sa­von Sa­no­mat 16.6.2018

Carl Knif Com­pa­ny on nous­sut suo­ma­lai­sen tans­sin kär­ki­jouk­koon taiturimaisen tans­sin ja hy­vin tun­nis­tet­ta­van nar­ra­tii­vin an­sios­ta. Teos­ten tee­mat ovat suo­ria, hen­ki­lö­koh­tai­sia ja pe­lot­to­man paljai­ta ja kui­ten­kin ar­mol­li­sen ru­nol­li­sia. Teos­ten avoin luon­ne, jo­ka nou­see sy­väs­tä taiteellisesta herk­kyy­des­tä ja sil­miin­pis­tä­vän hy­vin suun­ni­tel­lus­ta visuaalisuudesta, te­kee teok­sis­ta iki­muis­toi­sia. Carl Knifin teok­sia on esitetty kym­me­nes­sä eri maas­sa.

”Kni­fin omi­nai­nen lii­ke­kie­li on usein mää­rä­tie­tois­ta, te­rä­vää ja tar­kas­ti laikkaavaa, ko­vaa­kin. Henkilö­hah­mo­jaan hän tun­tuu kui­ten­kin kä­sit­te­le­vän lem­peäm­mäl­lä läm­möl­lä, ih­mi­sen heik­kouk­sia ym­mär­täen, mi­kä on omiaan he­rät­tä­mään myös kat­so­jas­sa myö­tä­tun­toa ja sym­pa­tiaa.”
– Eri­no­mai­suut­ta-blo­gi

​Vierailu tuotetaan yhteistyössä Oulun teatterin kanssa.

Ko­reog­ra­fia: Carl Knif | Teks­tit: Kris­to­fer Möl­ler | Tans­si: Jon­na Aaltonen, Sa­tu Halt­tu­nen, An­ni­ka Hy­vä­ri­nen, Ri­ku Leh­to­pol­ku, Mi­sa Lommi, Pek­ka Lou­hio, Tom Rejst­röm, Ee­ro Ves­te­ri­nen | Lavastus ja va­lo­suun­nit­te­lu: Juk­ka Hui­ti­la | Ää­ni­suun­nit­te­lu: Jan­ne Hast | Pukusuunnittelu: Karoliina Koi­so-Kant­ti­la | Om­pe­li­ja: Jes­si­ka Erk­ko | Pe­ruuk­kien muo­toi­lu: Hen­riet­ta Huk­ka | Tuotanto: Carl Knif Com­pa­ny & Tans­si­teat­te­ri Raa­tik­ko, 2018 | En­si-il­ta: 14.6.2018, Kuo­pio Tans­sii ja Soi | Kie­li: Ruot­si, teks­ti­tys suo­mek­si | Vierailun tuotanto: JoJo – Oulun Tanssin Keskus | Yhteistyössä: Oulun teatteri | Kes­to: 60 min

Tutustu OuDance-festivaalin ohjelmistoon!

Yoshi Omoro

Esitykset

Map

Pikisali, Oulun teatteri

Kaarlenväylä 2, Oulu

11.9.2020

19