Helsinkiin, Kalasataman alueelle etsitään ympäristötaidehankkeita | Hae 4.2. mennessä!

ILMOITTAJA: KALASATAMAN YMPÄRISTÖTAIDEHANKE
20.1.2022

Kalasataman tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia. Nyt kahdeksatta kertaa järjestettävällä tarjouskilpailulla haetaan tapahtumia, esityksiä sekä kulttuuri- ja taidehankkeita, jotka elävöittävät Kalasataman asuinaluetta, lisäävät alueen viihtyisyyttä ja edistävät yhteisöllisyyttä alueella.

Tarjouksen jättäjän tulee olla rekisteröitynyt yhteisö, esimerkiksi taiteen ammattilaisyhteisö, taidelaitos tai asukasyhdistys. Toiminta voi alkaa erillisen kirjallisen sopimuksen (tilauksen ja tilausvahvistuksen) allekirjoittamisen jälkeen alkukevään 2022 aikana ja sen tulee päättyä viimeistään 30.11.2022. Tarjouksen jättäjä vastaa itsenäisesti hankkeen toteutuksesta. Kaupunki voi tarvittaessa avustaa hankkeiden tiedotuksessa erikseen sovittavalla tavalla.

Tavoitteena on, että vuonna 2022 käytettävissä olevalla summalla, noin 50 000 euroa (Alv 0 %), saataisiin Kalasatamaan useampia esityksiä, tapahtumia tai hankkeita. Hanke tulee toteuttaa Kalasataman alueella.

Aluerajaus on esitetty kartassa (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Tarjouksen jättäminen

Tarjous jätetään sähköisellä Questback-lomakkeella:
Kalasataman tarjouspyyntö

Lomakkeen sisältö: Mallilomake (PDF aukeaa uuteen ikkunaan)

Tarjoukseen tulee sisällyttää ainakin:

Kuvaus hankkeesta, tavoite, tapahtumapaikka/-paikat ja kohderyhmä
Kuvaus toteuttavasta työryhmästä, ansioluettelot (liite)
Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu ja -paikka
Hankkeen arvonlisäveroton budjetti (mahdollinen arvonlisäveron osuus maksetaan tämän lisäksi)

Tarjous tulee jättää 4.2.2022 kello 16.00 mennessä, ja sen tulee olla voimassa vuoden 2022 ajan. Puutteellisia tarjouksia ei hyväksytä.

Yksittäisen hankkeen hinta voi olla enintään noin 20 000 euroa + alv. Kaikki hankkeen läpiviennistä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää annettuun projektikohtaiseen hintaan. Osallistumisen tulee olla yleisölle maksutonta. Kustannuksiin tulee sisällyttää hankkeen raportointi ja tiedotus. Summa maksetaan korkeintaan kahdessa erässä siten, että viimeinen erä maksetaan raportoinnin jälkeen. Ensimmäisen erän osuus saa olla korkeintaan 50 % tilatun kokonaisuuden hinnasta. Laskuissa tulee esittää arvonlisäveroton ja arvolisäverollinen hinta sekä arvonlisäveron osuus ja arvonlisäveroprosentti.

Raportissa tulee lyhyesti kuvata ainakin tapahtumakokonaisuus yleisesti, tapahtumapaikat, tapahtuminen ajankohdat ja osallistujamäärät. Raportin yhteydessä tulee lisäksi toimittaa valokuvia tapahtumista. Kaupungilla on oikeus käyttää valokuvia viestinnässään veloituksetta. Hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä pidetään tapahtuman järjestäjien ja kaupungin kesken tapaaminen, jossa käsitellään hanketta, sen toteutusta ja viestintää. Valitun tapahtumanjärjestäjän tulee myös pyydettäessä toimittaa kaupungille selvitys yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttymisestä.

Tarjousten arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin perusteisiin

Taiteellisen laadun ja hankkeen vaikuttavuuden osalta arvioidaan
• taiteellinen näkemys ja ammattitaito hankkeessa
• missä määrin hanke tukee alueellista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
• hankkeen merkitys Kalasataman asuinalueen viihtyisyyden lisäämisessä
• hankkeen merkitys alueen imagolle ja millä tavoin hanke edistää Kalasataman tunnettavuutta

Kohderyhmän osalta arvioidaan
• missä määrin hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Kalasataman alueen asukkaat
• hankkeen kohderyhmän laajuus
• miten haluttu kohderyhmä aiotaan tavoittaa

Talouden ja toteutuksen osalta arvioidaan
• toimintasuunnitelman ja budjetin (arvonlisäveroton) realistisuus
• missä määrin hankkeen toimintasuunnitelma vastaa tarjouksessa esitettyihin tavoitteisiin
• onko hankkeeseen varattu toimintasuunnitelmaan nähden riittävät tuotannolliset resurssit

Arvioinnissa suositaan useiden toimijoiden yhteistyöhankkeita. Lisäksi valittavat hankkeet pyritään valitsemaan niin, että ne sisällöllisesti ja aikataulullisesti täydentävät toisiaan sekä alueen muuta tarjontaa.

Hankkeista päätetään kevään 2022 aikana ja tiedotetaan kaikille tarjouksen tekijöille. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden neuvotella tarjouksen sisällöistä sekä kohdentaa hankinta vain osaan tarjouksesta.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla perustellusta syystä hyväksymättä yhtäkään annetuista tarjouksista.

Ympäristötaidehanketta koordinoi kaupunginkanslia yhdessä kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kaupunkiympäristötoimialan kanssa.  Toiminta rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä tontin kerrosneliömetrikohtaisella maksulla. Tarjouskilpailu järjestetään nyt kahdeksatta kertaa. Tietoa aiemmin toteutetuista hankkeista löytyy Uutta Helsinkiä -sivustolta: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kalasataman-ymparistotaide.

Lisätiedot:
Suunnittelija Marjaana Jaranne, puh. (09) 310 21502, marjaana.jaranne (at) hel.fi