Carl Kninf Company: Hengitys – Katse – Tila -työpajat Helsingissä (Ilmoittaudu pian!)

ILMOITTAJA: CARL KNIF COMPANY
27.9.2022

Hen­gi­tys – Kat­se – Ti­la

Imp­ro­vi­saa­tio­tek­niik­ka pe­rus­tuu oman ke­hon ja mie­len ais­ti­mi­seen ja yh­teen saat­ta­mi­seen. Me­to­di am­men­taa vai­kut­tei­ta me­di­taa­tios­ta, joo­gas­ta ja pi­la­tek­ses­ta ja sen ta­voit­tee­na on ko­ko­nais­val­tai­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen liikeilmaisu. Se on alun­pe­rin ke­hi­tet­ty yh­teis­työs­sä CKC:n tans­si­joi­den kans­sa ko­reog­ra­fi­sek­si työ­ka­luk­si ja esiin­ty­mis­me­to­dik­si, mut­ta sen yk­sin­ker­tai­set oh­jeet ja sel­keäs­ti ete­ne­vä ra­ken­ne te­kee sii­tä oi­van me­ne­tel­män jo­kai­sel­le tans­sis­ta ja omas­ta lii­keil­mai­sus­taan kiin­nos­tu­neel­le hen­ki­löl­le.

Hen­gi­tys:

Sy­vä, kont­rol­loi­tu hen­gi­tys, jo­ta me­to­dis­sa har­joi­te­taan, toi­mii ke­hoa rau­hoit­ta­va­na ja ren­tout­ta­va­na ele­ment­ti­nä. Se lä­het­tää ke­hol­le ener­gia­ta­soa ta­sa­pai­not­ta­vaa, puls­sia ja ve­ren­pai­net­ta alen­ta­vaa, pa­ra­sym­paat­tis­ta her­mos­toa ak­ti­voi­vaa vies­tiä. Oh­jeis­tet­tu ha­vain­non har­joit­ta­mi­nen ja sy­vään hen­gi­tyk­seen kes­kit­ty­mi­nen on kuin liik­keel­lis­tä mind­full­nes­sia: mie­li ja aja­tus­ten juok­su rau­hoit­tu­vat, st­res­si­ta­so las­kee ja ai­vo­jen ja ke­hon luo­vat voi­mat pää­se­vät nou­se­maan esiin.

Kat­se:

Hen­gi­tyk­sen kaut­ta tie­dos­tet­tu “mi­nä” kyt­key­tyy ja avau­tuu ym­pä­röi­vään ti­laan ha­vain­non, en­si­si­jai­ses­ti nä­kö­ha­vain­non, kaut­ta.

Ti­la:

Kat­seen kaut­ta au­keaa myös ti­lan ja ti­las­sa ta­pah­tu­van toi­min­nan vai­va­ton ha­vain­noin­ti ja toi­min­taan mu­kaan so­lah­ta­mi­nen vai­vat­to­mas­ti ja in­tui­tii­vi­ses­ti. Tä­män kal­tai­set ko­ke­muk­set voi­vat toi­mia erit­täin po­si­tii­vi­si­na ja käyt­tö­kel­poi­si­na oi­val­luk­si­na, jois­ta ker­tyy muu­hun elä­mään ja toi­min­taan so­vel­let­ta­vaa ko­ke­muk­sel­lis­ta tie­toa.

Kai­kil­le avoin Jon­na Aal­to­sen oh­jauk­ses­sa:

Mil­loin: 24.10.2022 & 27.10.2022 klo 18–21 (voit osal­lis­tua jo­ko yh­teen tai mo­lem­piin)
Paik­ka: Zo­dia­kin har­joi­tuss­tu­dio C4, Tall­ber­gin­ka­tu 1B, 00180 Hel­sin­ki
Hin­ta: 35,00 € (yk­si päi­vä) / 60,00 € (kak­si päi­vää)

Il­moit­tau­du vii­meis­tään 14.10.2022. Il­moit­tau­tu­mi­nen ja tie­dus­te­lut in­fo@carlk­nif­com­pa­ny.com. Vah­vis­tat paik­ka­si mak­sa­mal­la osal­lis­tu­mis­mak­sun.

Am­mat­ti­lai­sil­le Ter­hi Vai­ma­lan oh­jauk­ses­sa:

Mil­loin: 17.11.2022 klo 10–14
Paik­ka: Zo­dia­kin har­joi­tuss­tu­dio C4, Tall­ber­gin­ka­tu 1B, 00180 Hel­sin­ki
Hin­ta: 45,00 €

Il­moit­tau­du vii­meis­tään 7.11.2022. Il­moit­tau­tu­mi­nen ja tie­dus­te­lut in­fo@carlk­nif­com­pa­ny.com. Vah­vis­tat paik­ka­si mak­sa­mal­la osal­lis­tu­mis­mak­sun.