Kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnatut korona-avustusten haut avautuvat

ILMOITTAJA: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
30.4.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimäärästä avustusta kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen. Rahoitusta suunnataan muun muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille.

Hallitus päätti vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa vastata koronaviruksen aiheuttamiin kustannuksiin lisämäärärahalla. Kansallisille taidelaitoksille osoitettiin 3,15 miljoonaa euroa, kulttuurin ja taiteen toimijoille noin 18 miljoonaa euroa, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille 18 miljoonaa euroa, taiteen perusopetuksen ylläpitäjille kolme miljoonaa euroa sekä elokuva-alan toimijoille 1 miljoona euroa.

Edellä mainitusta kulttuurin ja taiteen toimijoille tarkoitetusta määrärahasta enintään 9,3 miljoonaa euroa on haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja 8,7 miljoonaa euroa Taiteen edistämiskeskuksesta. Ministeriöstä myönnettävä avustus on tarkoitettu taide-, kulttuuri- ja luovien alojen ammatillisten yhteisöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.

Avustuksia voidaan myöntää sellaisten talousvaikutusten lieventämiseen, jotka ovat syntyneet tai syntyvät 13.3.-31.5.2020 välisenä aikana.

Haut avautuvat 30.4.2020 lukuun ottamatta Taiteen edistämiskeskuksen kautta haettavia apurahoja, joiden haku avautuu 1.5.2020. Haut päättyvät 14.5.2020 lukuun ottamatta taiteen perusopetukseen liittyvä hakua, jonka haku päättyy 25.5.2020 sekä Taiteen edistämiskeskuksen hakua, joka päättyy 15.5.2020.

Yleisavustus kansallisten taidelaitosten toiminnan tukemiseen
Avustusta voivat hakea kansalliset taidelaitokset eli Kansallisgalleria, Suomen Kansallisooppera ja -baletti ja Suomen Kansallisteatteri. Tavoitteena on turvata kansallisten taidelaitosten toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti.

Yleisavustus valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille
Yleisavustus on tarkoitettu valtionosuuden piirissä oleville museoille, orkestereille ja teattereille. Tavoitteena on tukea teattereiden ja orkestereiden edellytyksiä jatkaa taiteellista ja muuta luovaa työtä sekä museoiden edellytyksiä hoitaa kulttuuriomaisuuden suojeluun, kulttuuriperinnön ja taiteen saatavuuteen sekä asiantuntijapalveluihin liittyviä tehtäviä.

Erityisavustus muille kuin opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille
Avustusta voidaan myöntää koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen sellaiselle taiteen perusopetuksen ylläpitäjälle, joka ei saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin. Hakijana voi olla myös koulutuksen järjestäjä eli kunta. Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta.

Korona-avustukset kulttuurialojen yhteisöille
Avustus on tarkoitettu luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen toimintaan, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset. Avustusta voidaan myöntää taide-, kulttuuri- ja luovien alojen, kuten musiikin, näyttämötaiteen, sirkustaiteen, tanssitaiteen, kuvataiteen, kuvitustaiteen, sarjakuvataiteen, valokuvataiteen, arkkitehtuurin, muotoilun, audiovisuaalisen kulttuurin sekä elokuva- ja mediataiteen, kirjallisuuden ja sanataiteen, kulttuuriperinnön sekä muun taiteen ja kulttuurin yhteisöille.

Avustusta ei voida myöntää yhteisöille, jotka ovat saaneet samaa tarkoitusta varten avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Avustusta ei myöskään voida myöntää elokuva- tai av-alan tuotantoyhtiöille tai elokuvateattereille, jotka voivat saada avustusta Suomen elokuvasäätiöstä.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, kuten yhdistykset ja yritykset. Kunnat, kuntayhtymät tai rekisteröimättömät yhteisöt eivät voi hakea tätä avustusta.

Toinen hakukierros korona-apurahasta yksityishenkilöille
Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut Taiteen edistämiskeskukselle 8,7 miljoonaa euroa haettavaksi ns. korona-apurahoina. Korona-apuraha on tarkoitettu luovien alojen sekä kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joiden työskentelymahdollisuudet ovat vähentyneet ja toimeentulo on heikentynyt koronapandemian vuoksi. Korona-apuraha on suuruudeltaan 3 000 euroa. Apurahaa haetaan Taiteen edistämiskeskuksesta.

Avustus elokuva-alan toimijoille
Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut Suomen elokuvasäätiölle miljoona euroa myönnettäväksi elokuva-alan toimijoille. Avustuksen tavoitteena on turvata koko maan kattava elokuvateatteriverkosto ja varmistaa elokuvafestivaaleja järjestävien yhteisöjen toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä. Avustusta voidaan myöntää pienille ja keskisuurille elokuvateattereille sekä Suomen elokuvasäätiön tukemien elokuvafestivaalien järjestäjille, jotka ovat joutuneet joko peruuttamaan tai siirtämään festivaalinsa. Avustusta haetaan Suomen elokuvasäätiöltä.

Määrärahoista päätettiin lisätalousarviossa
Hallitus esitti toisessa lisätalousarviossaan lisämäärärahaa, joilla helpotetaan koronasta kärsiviä kulttuurin ja liikunnan toimialoja.

Eduskunta hyväksyi toisen lisätalousarvion 24. huhtikuuta. Kulttuurin ja taiteen avustuksiin myönnettiin 40,3 miljoonan euron, taiteen perusopetuksen avustuksiin 3 miljoonan euron ja liikunnan avustuksiin 19,6 miljoonan euron määrärahalisäys. Huhtikuun lopussa käynnistyneet korona-avustushaut liittyvät näihin määrärahalisäyksiin.

Korona-avustusten hakuilmoitukset
Avustus kansallisten taidelaitosten toiminnan tukemiseen
Avustus valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille
Avustus taiteen perusopetuksen koulutuksen ylläpitäjille
Avustus kulttuurialojen yhteisöille
Koronatuki yksityishenkilöille (Taiteen edistämiskeskus)
Avustus elokuva-alan toimijoille (Suomen elokuvasäätiö)