Sokkojamit Helsingissä 7.9.

ILMOITTAJA: KAIKEN KESKUS RY
27.8.2019

(Info in English below)

SOKKOJAMIT | BLINDFOLD JAM

Katse määrittää vahvasti kaikkea toimintaamme – myös sitä miten koemme tanssin. Ja kuitenkin suuri osa tanssista on jotain aivan muuta – liikkeen kokemista, sitä miltä se tuntuu sekä itsen, toisten ja ympäröivän maailman aistimista.

Näissä kontakti-improvisaatioon perustuvissa sokkojameissa katseen tilapäinen poistaminen antaa mahdollisuuden herkistyä syvempään, hienovaraisempaan ja aistirikkaampaan havainnoimiseen ilman näköaistin kontrollia.

Sessio koostuu valmistautumisesta, yhteisestä ja vedetystä virittäytymisestä ja tiputtelusta. Voit poistua ja palata tilaan koska tahansa (paitsi yhteisen virittäytymisen aikana), mutta tilassa voi valmistautumisen jälkeen olla ja tanssia vain silmät sidottuina. Tilassa on yksi henkilö koko ajan pitämässä huolen yleisestä turvallisuudesta – tämä koskee sekä yleisiä turvallisuuteen liittyviä asioita että turvallisemman tilan periaatteiden silmällä pitämistä.

Sinulla ei tarvitse olla kokemusta kontakti-improvisaatiosta osallistuaksesi.

Session rakenne on seuraavanlainen:

18 – 18.30 Valmistautuminen: Ohjeet turvallisuudesta tilassa, siteiden valinta ja oma virittäytyminen.
18.30 – 19 Yhteinen virittäytyminen tanssiin sokkona.
19 – 20.30 Tanssi sokkona tilassa. Tänä aikana tilaan ei voi tulla enää uusia ihmisiä. Tilasta voi poistua ja tulla takaisin koska tahansa, mutta tilassa ei voi olla ilman sidettä silmillä.
20.30 – 21 Voit tanssia tai muutoin tiputella tilassa ilman sidettä silmillä.

Voit tulla ja mennä koska tahansa 18 – 18.30 ja 19 – 21 välisenä aikana. 18.30 – 20.30 välisenä aikana tilassa voi liikkua vain silmät sidottuina.

Jamipaikka ja -aika:
Eskus – Esitystaiteen keskus, sali 2 la 7. 9. klo 18 – 21
(Eskus – Esitystaiteen keskus, Puhdistamo (rakennus nro 6) 2. krs. Virallinen osoite: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki.)
Liput: 8e.

https://www.facebook.com/events/358090138473542/

Muutama erityinen huomio:

Myymme näihin jameihin lippuja etukäteen, jotta pystymme hieman arvioimaan ihmisten määrää ja valmistelemaan mm. siteet tätä ajatellen. Voit kuitenkin myös tulla vain paikan päälle. Rajaamme kuitenkin osallistujamäärän max. 20 tanssijaan turvallisuuden vuoksi.

Kuvaamme jameissa hieman kuvia ja videota tulevia eventtejä varten. Jos et halua, että sinut tunnistetaan kuvista, tule kertomaan siitä jameissa vetäjälle ja rajaamme sinut pois kuvista.

Sokkojamit toimivat turvallisemman tilan periaatteilla. Tämä tarkoittaa kunnioitusta kaikkia sukupuolia, seksuaalisuuksia, taustoja, kehoja ja kyvykkyyksiä kohtaan. Rasistinen, seksistinen, homofobinen, transfobinen tai muulla tavoin syrjivä käyttäytyminen ei ole sallittua.

Blindfold jam

Sight as a sense defines greatly all our action – and also how we experience dance. And still most of dance is something totally different – experiencing movement, feeling the movement and sensing oneself, others and the world we are immersed in.

In this blindfold jam based on contact improvisation the temporary removal of the sense of seeing grants a possibility to sensitize into a deeper and more subtle perception and feeling of movement without the control of sight.

The session consists of preparation, shared and facilitated tuning-in and aftermath. You can leave and return the space at any time between (beyond the shared tuning-in), but you can be and dance in the space only blindfolded. There is one person in the space taking care of general safety and taking case of the rules of safer space.

You don’t need to have experience from contact improvisation to attend.

The structure of the session is:

18 – 18.30 Preparation: Instructions about safety in the space, chosing your blindfolds and doing your own warm-up.
18.30 – 19 Shared tuning-in while blindfolded.
19 – 20.30 Dancing blindfolded in the space. During this time no new people are allowed in the space. You can leave and come back any time, but you can be in the space only while blindfolded.
20.30 – 21 Aftermath: You can move in the space also without the blindfold.

You can come and go as you like between 18 – 18.30 and 19 – 20.30. Between 18.30 – 20.30 you can move in the space only blindfolded.

Jam place and time:
Eskus – Performance center, studio 2 on Saturday 7. 9. at 6pm-9pm.

(Eskus – Performance Center, Puhdistamo (building n:o 6) 2. fl. official address: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki.)

Tickets: 8e.

https://www.facebook.com/events/358090138473542/

Some special notes:

For this jam we’ll sell tickets beforehand so we can anticipate the amount of people attending. This has to do with safety and so we can prepare the blindfolds beforehand. You can also just arrive on the spot, but we will limit the amount of participants to a max. of 20.

We’ll take some photos and possibly shoot some video at the jam. If you’d rather not be seen in these, come and tell it to the facilitator and we’ll sort it out.

Blindfold jam is committed to the principles of safer space. This means respect for all genders, sexualities, backgrounds, bodies and abilities. Racist, sexist, homophobic, transphobic or other oppressive behavior is not allowed.