Tanssipedagogiikan lehtori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

ILMOITTAJA: JYRI PULKKINEN, VA. HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ, TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU
19.2.2019

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta. Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee tanssipedagogiikan lehtoria (100 %)

viisivuotiselle toimikaudelle alkaen 1.8.2019.

Tanssipedagogiikan lehtori vastaa omalta osaltaan opetuksesta tanssinopettajan maisteriohjelmassa. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassaolevien tutkintovaatimusten / opetussuunnitelman mukaisesti. Hän osallistuu maisteriohjelman opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä muiden koulutusohjelmien ja niiden henkilöstön kanssa. Lehtori ohjaa ja tarkastaa opinnäytteitä, vastaa opetusharjoittelun järjestämisestä ja ohjaamisesta sekä osallistuu maisteriohjelman valintakokeiden suunnitteluun ja raatityöskentelyyn. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti tanssitaiteen ja -pedagogiikan kenttää ja alan tutkimusta sekä osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan taiteellisin perustein täytettävään lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai taiteellisia ansioita. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää opetustaitoa. Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon aiempi opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja mahdollinen opetusnäyte.

Tanssinopettajan maisteriohjelmassa annettava koulutus on opettajakoulutusta, mistä syystä tanssipedagogiikan lehtorilta edellytetään opettajan pedagogisia opintoja (60 op) ja monipuolista, myös korkeakoulutasoista, tanssitaiteen ja -pedagogiikan opetuskokemusta.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Maisteriohjelman opetuksesta osa tapahtuu englanniksi. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (VN:n asetus yliopistoista 770/2009, 1 §).

Lisäansioina otetaan huomioon:

  • monipuolinen esittävän taiteen ja sen pedagogiikan tuntemus
  • näkemys taidepedagogiikasta suhteessa tulevaisuuden haasteisiin
  • monipuolinen kokemus opiskelijoiden opinnäytetöiden yksilöllisestä ohjaamisesta
  • kokemus taiteidenvälisestä työskentelystä
  • kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä ja monikulttuurisissa ympäristöissä työskentelystä
  • hyvät vuorovaikutustaidot
  • hyvä englannin kielen taito

Tehtävää hakeneiden tulee varautua antamaan julkinen opetusnäyte sekä osallistumaan haastatteluun.

Palkkaus sijoittuu yliopistojen yleisen työehtosopimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 6, jolloin kokonaispalkka on 3 400 – 4 000 euroa riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Hakemusasiakirjoina pyydetään toimittamaan

  • Vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi hakijan näkemys taidepedagogiikasta suhteessa tulevaisuuden haasteisiin sekä siitä, mihin suuntaan tanssipedagogiikkaa ja sen koulutusta tulisi kehittää.
  • ansioluettelo ja
  • todistus kielitaidosta.

Asiakirjat pyydetään lähettämään yhtenä PDF-tiedostona viimeistään 15.3.2019 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjaamoon,  teak.kirjaamo@uniarts.fi .

Lisätietoja

Tehtävän sisällöstä: Eeva Anttila, tanssinopettajan maisteriohjelman johtaja  eeva.anttila@uniarts.fi , 040 585 8415
Hakumenettelystä: Jyri Pulkkinen, va. henkilöstöpäällikkö,  jyri-pulkkinen@uniarts.fi , 050 572 2058