Tanssin tiedotuskeskuksen lausunto Taiteen edistämiskeskusta (Taike) koskevasta arvioinnista

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi Tanssin tiedotuskeskukselta lausuntoa Taiteen edistämiskeskuksesta ja sen yhteydessä olevista luottamuselimistä tehdystä arvioinnista ja siinä esitetyistä kehittämisehdotuksista.


Linkki lausuntopyyntöön ja arviointiraporttiin:

Lausuntopalvelu.fi

OKM:n tilaamassa ulkoisessa arvioinnissa Muotoaan etsivä virasto. Taiteen edistämiskeskuksen arviointi ehdotetaan muun muassa, että Taiteen edistämiskeskuksen perustehtävää, tulevaisuuden visiota ja strategista asemointia tulee terävöittää. Myös viraston ohjausta ja johtamista tulee parantaa. Lisäksi ehdotetaan toimikuntalaitoksen rakenteen ja taiteen rahoitusmallin uudistamista sekä viraston kansainvälisen toiminnan parantamista. Kehittämissuositukset ja niiden selitykset, joihin Tiedotuskeskuksen antamassa lausunnossa viitataan, ovat luvussa 8, sivulta 153 alkaen.

Tiedotuskeskus antoi lausuntonsa oikeusministeriön lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Arviointiraportti, johon lausunnossa viitataan, sekä kaikki muidenkin instanssien antaman lausunnot ovat nähtävissä tämän sivun linkeistä (avautuu uuteen välilehteen) ›.

Tanssin tiedotuskeskus
Lausunto
19.05.2021

1 Taiteen edistämiskeskuksen perustehtävää, tulevaisuuden visiota ja strategista asemointia tulee terävöittää: Kannatetaan

 Varmasti kannatettavaa, on normaalia organisaation ja viraston kehittämistyötä, jota voi tehdä nykyisen lain ja rakenteen puitteissa.

2 Taiteen edistämiskeskuksen ohjauksen ja strategisen johtamisen tueksi tulee perustaa erillinen hallitus: Kannatetaan

Hallituksen perustaminen on monella tavalla perusteltua, tärkeää esim.  edellä olevassa kysymyksessä mainitut ohjauksen ja strategisen johtamisen tukeminen.

3 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen välistä tulosohjausta tulee terävöittää: Kannatetaan

Ministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen välistä dialogia ja tulosohjausprosessia pitää kehittää. Kehitystyötä on tehty jo nyt ja sitä pitää jatkaa. Tavoitteena tulisi olla entistä dialogisempi prosessi, joka nykyistä paremmin tunnistaa ja ottaa huomioon taiteen kentän muutokset. Tätä työtä voidaan tehdä nykyisen lain ja rakenteen puitteissa.

4 Taiteen edistämiskeskuksen itsenäistä asemaa tulee vahvistaa ministeriön tavoiteohjelmissa määritellyn delegointiperiaatteen mukaisesti: Kannatetaan.

5 Taiteen toimikuntalaitos tulee uudistaa perusteellisesti: Kannatetaan muutettuna

Kehittämistyötä voi ja pitää tehdä nykyisenkin rakenteen sisällä. Myös perusteellisempaa uudistustyötä puoltavat monet seikat.

Yksi monialainen valtion taidetoimikunta ja siihen yhdistetty vertaisarviointipooli eivät välttämättä tuota nykyistä parempaa taiteen asiantuntemukseen perustuvaa arviointia. Voi olettaa, että arviointipoolista kulloiseenkin hakuun ja tarpeeseen vallittavien asiantuntijoiden käyttö fragmentoi asiantuntijuutta eikä tuota asiantuntijuuden kasvua, pitkäjänteistä työskentelyä ja strategista ymmärrystä avustustoiminnasta ja avustettavan alan strategisesta kehittämisestä

Nykyisin yksi keskeinen ongelma on avustushakemusten suuren määrän aiheuttama kohtuuton työmäärä toimikuntien jäsenille sekä se, että työ tehdään lähes korvauksetta. Ei ole täysin selvää, miten ehdotettu monialainen valtion taidetoimikunta ja asiantuntijapooli -malli ratkaisisi tämän ongelman.

Jos ylipäätään on tarve miettiä sekä alueellisten toimikuntien että valtion taidetoimikuntien tehtävää ja asemaan näin suurta muutosta, ei tämä arviointityö eikä Taiteen edistämiskeskuksen oma visiotyö voi olla riittävä pohja muutokselle. Tätä varten olisi luotava oma prosessi.

6 Taiteen edistämisen alueellista toimintaa tulee vahvistaa ja toiminnot tulee organisoida uudelleen: Kannatetaan muutettuna

Taiteen asemaa eri puolella Suomea tulee vahvistaa. On parannettava taiteen, myös kansainvälisen tarjonnan, monipuolista saatavuutta eri puolilla Suomea ja otettava yleisönäkökulma huomioon.

Yhteistyötä Taiken ja alueellisten toimijoiden kanssa on kehitettävä. Kunkin alueen ominaispiirteet ja niiden erilaiset tarpeet otettava em. yhteistyössä ja Taiken alueellisessa työssä huomioon. Läänintaiteilijoiden työ on paremmin integroitava osaksi alueellista toimintaa.

Alueiden ja kuntien vastuualueet tulevat muuttumaan sote-uudistuksen toteutuessa. Kulttuurin asema kuntien tehtäväkentässä muuttuu. Tämä keskeinen toimintaympäristön muutos avaa mahdollisuuden, joka on syytä ottaa huomioon Taiteen edistämiskeskuksen hanke- ja kehittämistyössä, niin että taiteen ja kulttuuripalvelujen tasavertainen saavutettavuus paranee ja taiteellisen työn edellytykset paranevat.

7 Taiteen rahoitusmalli tulee uudistaa. Uudistuksen tueksi tulisi laatia kokonaisvaltainen selvitys taiteen rahoituksen tilasta ja tulevaisuudesta: Kannatetaan

Taiteen ja kulttuurin rahoitus on suurten haasteiden edessä: rahapelituottojen laskun ja viimeisen kehysriihen päätösten valossa taidealan tulevaisuus ei näytä valoisalta. Ylipäätään rahoitusta ja sen tulevaisuutta on tarkasteltava kokonaisuutena, jonka uudistamiseen em. luovat lisäpaineen. Vastikään uudistunutta valtionosuusrahoitusta, Taiteen edistämiskeskuksen kautta osoitettavaa rahoitusta ja muuta valtionrahoitusta taiteelle ja kulttuurille on tarkasteltava ja kehitettävä yhtenä kokonaisuutena.

Taiteen, kulttuurin, urheilun ja tieteen tulevaa rahoitusta ja rahapelituottoja pohtinut työryhmä on jättänyt raporttinsa ja ehdotuksensa.  Hallitus on linjannut, että rahapelitoiminnan tuottoihin liittyvän järjestelmän jatkovalmistelu tullaan toteuttamaan vuoteen 2024 mennessä. Tähän työhön tulisi kytkeä selvitystyö rahoituskokonaisuudesta ja sen kehittämisestä toimintaympäristön merkittävät muutokset huomioon ottaen.

8 Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan kansainvälisyyttä tulee vahvistaa: Kannatetaan

Kansainvälistä toimintaa tulee painottaa nykyistä enemmän, sikäli kuin se tarkoittaa kentän kansainvälisen toiminnan tukemista ja sen resurssien kasvattamista. Taiteen edistämiskeskuksen ja taiteen kansainvälistä toimintaa edistävien toimijoiden, kuten tiedotuskeskusten, välistä yhteistyötä tulee kehittää, mutta kansainvälisyyteen liittyen tehtäväjaon on oltava selvä: Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia toimijoiden kansainväliseen toimintaan ja liikkuvuuteen, tiedotuskeskukset edistävät kansainvälisyyttä oman toimintansa puitteissa. Taiteen ja kulttuurin kansainvälistä toimintaa ja vientiä edistää moni toimija ja usea ministeriö. Taiken kansainvälinen toiminta ja sen tukeminen on osa tätä kokonaisuutta.

Taiteen edistämiskeskuksen uudistamisen vaihtoehdot

Raportissa on esitetty uudistamisen vaihtoehdoiksi kolme kehittämismallia (s. 149–152). Mikä esitetyistä kehittämismalleista olisi mielestänne sopivin? Kolmesta uudistamisvaihtoehdosta valitaan:

Keskitetty ja ketterä taiteen palveluvirasto

Perustelut

Mikään esitetyistä malleista ei ole toteuttamiskelpoinen sellaisenaan, mutta jokaisessa on jotain kannatettavaa. Tavoitteena voikin olla jonkinlainen näiden kolmen mallin parhaat puolet yhdistävä hybridi. Monia raportissa esiin tuotuja kehittämistoimenpiteitä ja -prosesseja voidaan viedä eteenpäin nykyisen järjestelmän ja rakenteen puitteissa eikä tätä kehitystä ole syytä väheksyä.  Nykyistä paremmin ja joustavammin taiteen kentän muutoksiin ja tarpeisiin reagoiva toimija on tavoitteena kannatettava, vaikka ei ole selvää, mitä taiteen palveluvirastolla tarkalleen tarkoitetaan, mistä palveluista on kyse ja millä henkilö- ja muilla resursseilla kaavailtua toimintaa toteutettaisiin. Mallissa nykyinen valtion taidetoimikuntarakenne säilytettäisiin tai supistettaisiin yhteen monialaiseen taidetoimikuntaan, jossa vertaisarviointi toteutuisi vertaisarviointipoolin kautta. Kaavaillun asiantuntijapaneelin edut eivät ole selvät. Syvällinen ja pitkäjänteinen asiantuntijuus sekä strateginen ymmärrys eivät välttämättä toteudu asiantuntijapoolista kulloistakin arviointityötä tekemään rekrytoidun asiantuntijan kautta. Myös raportti toteaa tämän mallin haasteeksi mm. alueellisen taiteen ja kulttuurin edistämisen riittävän resursoinnin.

”Alueellisesti verkostoitunut taiteen ekosysteemien tukija” -mallissa on vahva alueellinen painotus. Alueellista edistämistyötä  tulee kehittää ottaen huomioon alueiden erilaiset tarpeet, mutta mallin haasteena  on toiminnan sirpaloituminen, taiteen määräytyminen liikaa osaksi alueellista kehittämistoimintaa sekä taiteen valtakunnallisen ja kansainvälisen ulottuvuuden jääminen alueellisen taiteen edistämistoiminnan varjoon.

 

Rekola Sanna

Tanssin tiedotuskeskus