Kulttuuri on aiempaa vahvemmin mukana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

UUTISET JA TIEDOTTEET
22.11.2021

Kulttuurin rooli kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vahvistunut. Aiempaa useampi kunta esimerkiksi kirjaa kulttuuritoiminnan tavoitteet hyvinvointikertomukseensa tai määrittelee tavoitteet talousarviossaan. Kunnat myös huomioivat vuonna 2019 uudistuneen, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain päätöksenteossaan aiempaa paremmin.

© Uupi Tirronen

© Uupi Tirronen

Kulttuurin roolin vahvistuminen kunnissa käy ilmi THL:n, Kuntaliiton ja opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2021 toteuttamasta tiedonkeruusta. Tiedonkeruussa 35 prosenttia kunnista ilmoitti, että luottamushenkilöt ovat käsitelleet valtuustokaudella 2017–2021 kuntien kulttuuritoimintalakia.

Lisäystä vuoteen 2019 verrattuna oli 9 prosenttiyksikköä.

”Kulttuuriosallistuminen vaikuttaa tutkimustenkin mukaan myönteisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Taidetta ja kulttuuria ei puolestaan ole ilman tekijöitä.  Uudistettu laki turvaa kulttuurin tekemisen ja saatavuuden mahdollisuuksia, ja siksi on tärkeää, että sekä kunnan luottamus- että virkamieshallinnossa tietoisuus lain tavoitteista ja tehtävistä on mahdollisimman hyvä”, kertoo kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kulttuuritoimintojen koordinointi aiempaa järjestäytyneempää

Kulttuuritoiminta näyttää myös aiempaa järjestäytyneemmältä. Kunnista noin 80 prosentissa oli sovittu, mikä hallinnonala koordinoi hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa kunnassa. Lisäksi 70 prosentissa oli nimetty kulttuuritoiminnasta vastaava henkilö. Vuoden 2019 tiedonkeruussa vastaavat lukemat olivat 68 ja 58 prosenttia.

Kehitettävää löytyy edelleen siinä, miten kunnat raportoivat kulttuuripalveluista ja -toiminnasta kunnan toimintakertomuksessa tai laajassa hyvinvointikertomuksessa.

Kunnista noin kaksi kolmasosaa ilmoitti esimerkiksi raportoivansa virallisesti vuosittain, kuinka paljon osallistujia kunnan järjestämissä kulttuuripalveluissa on ollut. Vain kolmannes ilmoitti raportoivansa vuosittain, kuinka tyytyväisiä kuntalaiset ovat kulttuuripalveluihin.

”Kuntien on tärkeää seurata kuntalaisten tyytyväisyyttä kulttuuripalveluihin ja viedä tulokset kunnan toimintakertomukseen ja laajaan hyvinvointikertomukseen. Se tukee kulttuuripalveluiden parempaa järjestämistä ja edistää vahvemmin kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä”, toteaa kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Toisen kerran toteutettuun tiedonkeruuseen vastasi 279 Manner-Suomen kuntaa. Kuntakohtaiset tiedot ovat nähtävillä TEAviisari-verkkopalvelussa.