Kysely: Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla pitkäkestoisia

UUTISET JA TIEDOTTEET
30.3.2021

Kulttuurin toimiala on kärsinyt voimakkaasti koronapandemiasta ja epävarmuus tulevaisuudesta vaivaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuritoimijoille tekemään kyselyyn vastasi tammikuussa 2029 toimijaa.

Kyselyn vastaajista yli puolet sanoi koronakriisin vaarantaneen toimintaansa viime vuonna olennaisesti. Kolmasosalle muutokset olivat merkittäviä ja lopuille toimintaan tuli vain pieniä muutoksia. Vuoden 2021 alkupuoliskoon suhtauduttiin vielä tammikuussa hieman toiveikkaammin kuin mitä kokemukset vuodesta 2020 olivat.

Koronan vaikutukset jakautuivat kyselyssä eri tavoin riippuen vastaajan toimintamuodosta. Henkilöitä ja yrityksiä korona on kohdellut ankarimmin, kun taas kunnallisille toimijoille ja säätiöille vaikutukset ovat olleet lievempiä.

Yhteisöistä miltei puolet kertoi koronan aiheuttaneen vuonna 2020 lomautuksia tai palkanmaksun keskeytyksiä, ja reilut 40 prosenttia ilmoitti rekrytointien vähentyneen. Yleisökäytössä olevien tilojen sulkeminen sekä tulevan toiminnan suunnittelun vaikeutuminen ja palvelutarjonnan karsiminen ovat olleet yhteisöille merkittävimmät toiminnalliset muutokset.

Henkilövastaajista 93 prosenttia kertoi työtilaisuuksien ja toimeksiantojen vähentyneen tai peruuntuneen, ja 88 prosenttia arvioi toimeentulonsa heikentyneen vuonna 2020. Toisaalta vastaajista 44 prosenttia kertoi uusista työtilaisuuksista.

Haastavassa tilanteessa lähes kaksi kolmesta vastaajasta kertoo kehittäneensä uudenlaisia toimintamuotoja, ja lähes puolet oli kehittänyt tai ottanut käyttöön yleisölle suunnattuja uusia digitaalisia palveluita.

Kaiken kaikkiaan kulttuurin eri alojen vastauksista käy ilmi, että suurten ja vakiintuneiden toimijoiden koetaan saaneen usein erilaisia tukia paremmin kuin pienten.

Taloudellisia vaikeuksia ja konkursseja pidetään todennäköisinä

Kysyttäessä kulttuurin alan ja kulttuuripolitiikan tulevaisuutta, päällimmäisinä tulivat esiin koronapandemian jatkumiseen liittyvä epävarmuus ja kokemus pandemiasta johtuvien rajoitusten epäoikeudenmukaisuudesta. Samoin koetaan, että taiteen ja kulttuurin merkitystä ei ymmärretä eikä alaa arvosteta.

Huolta aiheuttaa etenkin se, että alan perusrahoitus on pienenemässä rahapelituottojen vähentymisen takia – samaan aikaan koronapandemian vaikutusten kanssa.

Taloudellisia vaikeuksia ja konkursseja pidetään todennäköisinä, ja kulttuurin eri aloilta oletetaan katoavan osaamista ja asiantuntijuutta. Huoli freelancereista ja muista itsensätyöllistäjistä tulee vahvasti esiin. Pandemia on tuonut heidän työttömyys- ja sosiaaliturvaansa liittyvät ongelmat entistä selvemmin esiin, ja niihin toivotaan ratkaisuja.

– Kulttuurin ala on monimuotoinen, ja myös sen ongelmat ovat koronapandemiassa moninaisia. Osa ongelmista on ollut tiedossa jo aiemmin ja koskee myös sellaisia toimia, joihin voidaan vaikuttaa muilla kuin kulttuuripolitiikan toimilla. Korona-aika on tuonut ongelmat näkyvästi esiin. Toivottavasti näiden ongelmien ratkaisemiseen panostetaan kaikin mahdollisin keinoin, sanoo ylijohtaja Riitta Kaivosoja.

Digitaaliset toiminnot ja osaaminen lisääntyneet

Myönteisinä asioina pandemian ajasta nousevat kyselyssä esiin digitaalisten palvelujen ja toimintojen kehittyminen. Tällä osaamisella nähdään positiivisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Toisaalta tuodaan esiin osaamiseen, ansaintaan ja tekniikkaan liittyviä haasteita, joihin tulisi löytyä ratkaisuja.

Eräissä vastauksissa koronapandemian mahdollisena myönteisenä seurauksena nähdään myös totutuista tavoista irtaantuminen ja uusien kokeilujen syntyminen. Esiin tuodaan myös alan mahdollisuus ja tarve järjestäytyä vahvemmin ja tuoda siten alan ääntä mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lisäksi mahdollisuus pandemian jälkeiseen kulttuuritapahtumien suureen kysyntään ja sen tuomiin työmahdollisuuksiin tunnistetaan – ”niille, jotka alalla ovat pystyneet sinnittelemään”, kuten eräässä vastauksessa todetaan.

Kyselyn taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti tammikuussa kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijoille avoimen verkkokyselyn koronapandemian vaikutuksista yhteisöjen ja yksilöiden toimintaan. Kysely koski tietoja koronan vaikutuksista vuonna 2020 sekä arviota koronanvaikutuksista vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla eli 1.1.-30.6. Kyselystä saatavien tietojen avulla ministeriö pyrki muodostamaan ajantasaista tilannekuvaa poikkeustilanteen vaikutuksista toimialalla.

Kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 2029. Vastaajista 1426 edusti jotain yhteisöä kuten yhdistystä, yritystä tai kunnallista toimijaa, ja 603 oli henkilöitä kuten taiteilijoita tai freelancer-työntekijöitä.

Vastausten edustavuus vaihteli taiteenaloittain, mikä vaikeutti alojen välistä vertailua. Tämän vuoksi kyselyn tuloksiin on suhtauduttava suuntaa-antavina.