Rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisellä räikeät seuraukset ensi vuonna

UUTISET JA TIEDOTTEET
12.10.2021

Rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajien valtionrahoitus vähenee kompensaatiosta huolimatta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 43 miljoonaa euroa vuonna 2022. Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta noin 18,4 miljoonaa euroa, eli 11 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisen kompensaatioksi ensi vuodelle hallitus on sopinut 174 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee 43 miljoonan euron leikkauksia taiteeseen ja kulttuuriin, liikuntaan ja urheiluun sekä nuorisotyöhön ja tieteeseen. Näiden leikkausten tarkempi kohdentaminen on nyt linjattu.

Leikkauksia ei kohdenneta VOS-toimijoihin eikä kulttuuritapahtumia koskeviin avustuksiin

Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta noin 18,4 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna (11 %). Leikkaukset kohdennetaan siten, että niiden haitallinen vaikutus jäisi mahdollisimman vähäiseksi sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen, lainsäädäntöön perustuvien tehtävien, kansainvälisten sopimusten velvoitteiden sekä taide- ja kulttuuripolitiikan linjausten toteuttamisen kannalta.

Leikkauksia ei kohdennettaisi muun muassa lakisääteisiin valtionosuuksiin eikä avustuksiin, kuvataiteen tekijöiden lakisääteisiin apurahoihin eikä kulttuuritapahtumia koskeviin avustuksiin.

Monien rahapelivaroista rahoitettavien toimijoiden rahoitustaso alenee noin 15 prosentilla

Suurimmalla osalla taiteen ja kulttuurin niistä toimijoista, joiden toiminta rahoitetaan rahapelivaroista, rahoitustaso alenee noin 15 prosentilla. Sen mukaisesti vähenevät avustukset eri taiteenaloille, mediakasvatukseen, kulttuuriin osallistumiseen ja sen saavutettavuuden edistämiseen, kuntien ja alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen, kulttuurivientiin, erikoismuseoille, alan yhteisöille sekä lastenkulttuuriin ja kulttuuri-instituuteille.

Taiteen ja kulttuurin alalla keskimääräistä vähemmän leikataan muun muassa kansallisten taidelaitosten sekä kulttuuripoliittisen tutkimussäätiö Cuporen toimintaan osoitettavaa rahoitusta, joita leikataan 5 prosenttia ja yleisten kirjastojen kehittämiseen varattuja määrärahoja, joita leikataan 6 prosenttia.  Elokuvatuotantoon, käsikirjoittamiseen ja jakelun edistämiseen varattuja määrärahoja leikataan 8 prosenttia ja kulttuurilehdille kohdistettuja avustuksia 9 prosenttia.

Kulttuurin Venäjä-ohjelmasta leikataan jopa puolet

Merkittävimmät prosentuaaliset leikkaukset (noin 50 %) kohdentuvat valtion taideteostoimikunnan rahoitukseen, kulttuuritilojen hankkimista, perustamiskustannuksia ja peruskorjauksia koskeviin avustuksiin, seurantalojen korjausavustuksiin ja neuvonta- ja ohjaustyöhön sekä taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoon. Kulttuurimatkailun kehittämisavustusten sekä taiteen eri alojen opetusjärjestöjen toiminnan rahoitus laskee noin neljänneksellä. Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen ja kirjastoille maksettavan kulttuurilehtien tilaustuen rahoitukset on tarkoitus lopettaa kokonaan.

Nuoriso- ja liikuntatyön sekä tieteen ja tutkimuksen osuus rahapelitoiminnan tuotoista

Nuorisotyöhön osoitettavat rahapelitoiminnan tuotot ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 4,3 milj. euroa vuonna 2022. Nuorisotyön budjetti pienenee kokonaisuutena noin 4,5 miljoonaa euroa (5,5 %). Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen avustuksiin käytettävissä oleva määräraha pienenee noin 700 000 euroa (4 %). Saman suuruinen 700 000 euron vähennys kohdistuu paikallisen harrastustoiminnan tukiin. Etsivää nuorisotyötä ei enää rahoiteta rahapelitoiminnan tuotoilla lainkaan, mutta sillä on merkittävä rahoitus yleisten budjettivarojen puolella.

Liikuntaan ja urheiluun osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 11,9 milj. euroa vuonna 2022. Säästöt on pyritty kohdentamaan niin, että ne kohdistuisivat mahdollisimman vähäisesti toimintaan kuten urheiluseuroihin.

Suurin leikkaus vuoden 2022 liikuntabudjetissa kohdistuu liikuntapaikkarakentamiseen. Myös liikunnan kansalaistoiminnan avustamiseen tarkoitetut määrärahat pienevät 2,8 miljoonaa euroa (noin 6 %). Käytännössä valtakunnallisten järjestöjen avustuksia ja seuratukia ei kuitenkaan jouduta vähentämään, koska seuratukiin pystytään käyttämään edelliseltä vuodelta siirtyvää rahoitusta.

Tieteen ja tutkimuksen edistämiseen osoitettavat rahapelivarat ja tuoton alenemisen kompensaatio pienenevät 8,3 miljoonaa euroa (10,9 %) kuluvaan vuoteen verrattuna. Siitä noin 40 % kohdistetaan yksityisen arkistotoiminnan ja kolmannen sektorin tutkimuslaitosten saajaryhmiin ja etenkin niille, joille veikkausvoittovarojen rahoitusosuus on vähäinen.

Pienempiä leikkauksia kohdistetaan tieteen yhteisten tietojärjestelmien ylläpitämiseen.

Ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien tuki vähenee keskimäärin 8 prosenttia, Heurekan ja muiden tiedekasvatuksen edunsaajien rahoitus supistuu 7 prosenttia ja poliittisten ajatuspajojen rahoitus 5 prosenttia. Tieteellisten seurain valtuuskunnan avustus laskee 3 prosenttia.

Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen rahoitus on siirretty yleisten budjettivarojen puolelle.

Leikkausten kohdennuksissa on otettu huomioon toiminnan tiedepoliittinen merkitys ja rahapelitoiminnan tuoton painoarvo edunsaajan rahoituksen kokonaisuudessa. Linjauksissa on otettu huomioon myös valtiosopimukset, jotka sitovat Suomea rahoittamaan toimintaa tietyllä tasolla.