Taiken vuositilasto 2020: taidetta ja kulttuuria tuettiin yli 60 miljoonalla eurolla

UUTISET JA TIEDOTTEET
16.11.2021

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tuki taidetta ja kulttuuria vuonna 2020 apurahoina, avustuksina ja palkintoina yhteensä 61,7 miljoonalla eurolla. Summa on poikkeuksellisen suuri, koska se sisältää Taiken kautta vuonna 2020 jaetut korona-apurahat. Koronatuet pois lukien kokonaissumma oli 44,2 miljoonaa euroa.

Apurahojen ja avustusten hakijoita oli 2020 yhteensä lähes 12 600. Hakijamäärää kasvatti Taiken kautta jaetut korona-apurahat, joita jaettiin kolmessa erillisessä haussa. Korona-apurahoja hakivat runsaasti myös sellaiset, jotka eivät yleensä hae tukea Taikesta: taiteen ja muun kulttuuritoiminnan rajapinnoilla työskentelevien hakijoiden määrä kasvoi. Ilman koronatukia hakijamäärä oli vajaat 7 000, joka on muutama sata hakijaa vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Tiedot käyvät ilmi Taiken tuki taiteelle ja kulttuurille 2020 -raportista.

Eniten korona-apurahat kasvattivat musiikkialan hakijoiden määrää, joka yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Kaikilla aloilla korona-apurahat eivät juuri vaikuttaneet hakijamäärään. Esimerkiksi arkkitehtuurissa hakijoiden määrä oli lähes sama kuin edeltävänä vuonna.

Eri taiteenalojen osuus Taiken myöntämästä rahoituksesta on pysynyt ennallaan, kun tarkastellaan Taiken normaaleja tukimuotoja Sen sijaan vuonna 2020 myönnetyt ylimääräiset korona-apurahat muuttivat taiteenalojen välistä myöntösuhdetta siten, että musiikin osuus nousi suuremmaksi kuin aiempina vuosina: vuonna 2019 osuus oli 13 prosenttia ja vuonna 2020 korona-apurahat mukaan lukien 19 prosenttia.

Noin puolelle hakijoista myönnettin tukea

Myönteisen apuraha- tai avustustenpäätöksen sai vuonna 2020 noin puolet hakijoista. Jos koronatukia ei huomioida, myönteisen rahoituspäätöksen sai noin kolmannes, joka on pari prosenttiyksikköä vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

Kaikkein matalin myöntöprosentti oli edelleen valtion taiteilija-apurahoissa. 11 prosenttia työskentelyapurahoja hakeneista sai myönteisen päätöksen. Joillakin taiteenaloilla, esimerkiksi kuvataiteessa, taiteilija-apurahan saaneiden osuus oli alle 10 prosenttia.

Taiken hakijoista ja saajista enemmistö, noin 60 prosenttia, oli Uudeltamaalta. Sekä Varsinais-Suomen että Pirkanmaan osuudet olivat molemmissa hieman alle 10 prosenttia. Muissa maakunnissa hakijoiden ja saajien osuudet olivat aiempien vuosien tapaan kaikissa alle 4 prosenttia.

Taiken kehittämisohjelmissa ja asiantuntijapalveluissa tehtävään työhön käytettiin vuonna 2020 yhteensä 29,7 henkilötyövuotta. Euroissa tämä tarkoittaa yhteensä noin 1,9 miljoonaa. Määräaikaisten taideasiantuntijoiden määrä lisääntyi. Vastaavasti läänintaiteilijoiden määrä väheni.

Taiteen tukea tilastoitu 20 vuotta

Taiken ja sen edeltäjän Taiteen keskustoimikunnan jakaman tuen vuosittaista tilastointia on tehty jo 20 vuotta.

Tilaston tavoitteena on kuvata, miten apuraha- ja avustussummat jakautuvat eri ryhmien kesken, sekä miten rahoituksen hakijoiden ja saajien lukumäärät ja osuudet kehittyvät. Taiken somekanavissa on tänä vuonna julkaistu aikasarjoja keskeisistä tilastoista. Niiden avulla on haluttu kuvata ja tehdä tutuksi tukitoiminnan pitempiaikaisia trendejä.

Ensimmäinen vuosittaista tukea raportoiva tilasto ilmestyi vuonna 2001. Julkaisu oli nimeltään Taiteenalakohtainen taiteilijatuki.