Taiteen perusopetusta tuetaan yli 4,6 miljoonan euron lisärahalla

UUTISET JA TIEDOTTEET
14.12.2021

Tiede- ja kulttuuriministeri on myöntänyt taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille yhteensä 4 644 400 euroa. Avustuksia myönnettiin 83 ylläpitäjälle koronapandemian johdosta vaikeutuneiden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

@ Uupi Tirronen

Lukuvuonna 2019-2020 yhteensä 93 oppilaitoksessa sai tanssitaiteen perusopetusta @ Uupi Tirronen

Kyseessä on yleisavustus, joka myönnetään lisärahoituksena oppilaitoksen käyttökustannusten kattamiseen vuonna 2021.

Keväällä 2021 tilanne oli useissa oppilaitoksissa haastava koronatilanteen edelleen pitkittyessä ja oppilasmäärien vähentyessä entisestään. Osassa oppilaitoksia oppilaita oli toimialalta saatujen tietojen mukaan tuolloin jopa 80 prosenttia vähemmän kuin pandemiaa edeltäneenä aikana. Keskimäärin pudotus oppilasmäärissä oli alkuvuodesta noin 30 prosenttia.

”Syyslukukaudella taiteen perusopetuksessa on ilahduttavasti pystytty jälleen harrastamaan yhdessä paikan päällä ja uusiakin oppilaita on innostunut tulemaan mukaan. Koronakriisin keskellä kannamme erityistä huolta oppilaiden, perheiden ja oppilaitosten henkilöstön jaksamisesta”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen. ”Merkityksellisen harrastustoiminnan jatkuminen lisää hyvinvointia poikkeusoloissa. Pidän erittäin tärkeänä, että toiminnan jatkuminen turvataan.”

Usealla hakijalla tulonmenetyksiä on aiheutunut oppilasmaksutuottojen vähenemisen lisäksi näytös- ja esitystoiminnan vähenemisestä ja yleisömäärien rajoittamisesta.

Opetusta on järjestelty terveysturvallisuusnäkökohdat huomioiden esim. ryhmäkokoja pienentämällä ja tekemällä tarvittavia laite- ja materiaalihankintoja. Opetustiloja on muunneltu toimivammiksi sekä vuokrattu lisää. Ryhmien pienentäminen on aiheuttanut osin tarvetta myös lisätyövoiman palkkaamiselle. Siivous- ja sijaiskulut sekä hallinnon työmäärä ovat poikkeuksetta lisääntyneet.

Tanssin taiteen perusopetusta järjestetään 93 oppilaitoksessa ympäri Suomen

Ministeriön myöntämää lisärahaa saaneista tahoista 23 on kunnallisia ja 60 yksityisiä koulutuksen järjestäjiä, joiden oppilaitoksissa opiskelee yhteensä noin 51 000 taiteen perusopetuksen oppilasta.

Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, kuvataiteessa, mediataiteissa, sirkustaiteessa, sanataiteessa, arkkitehtuurissa, teatteritaiteessa ja käsityössä. Osaa taiteenaloista opetetaan pääosin yksilöopetuspainotteisesti ja osaa ryhmäopetuksena.

Oppilasmäärältään suurimpia taiteen perusopetuksen taiteenaloja ovat musiikki, tanssi ja kuvataide.

Tanssin taiteen perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää taidollisia ja tiedollisia valmiuksiaan. Tavoitteena on tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kehitystä ja hyvinvointia ja kannustaa oppilasta terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan. Taiteen perusopetuksessa tanssia voi opiskella joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan.

Opetushallituksen teettämän selvityksen mukaan yhteensä 93 oppilaitoksessa sai tanssitaiteen perusopetusta lukuvuonna 2019-2020. Yhteensä 16 630 oppilasta aloitti tanssiopinnot kyseisissä oppilaitoksissa ympäri Suomen.