Tanssi osaksi Loviisan kaupungin varhaiskasvatusta

UUTISET JA TIEDOTTEET
2.6.2020

Syksyllä 2020 Loviisan kaikissa päiväkodeissa tanssitaan – kiitos Loviisan Tanssiopiston uuden kehittämishankkeen. 3-5-vuotiaille suunnattu Tanssitassut -hanke toteutuu Al­li Paa­si­ki­ven Sää­tiön ja Stif­tel­sen Brita Ma­ria Ren­lunds Min­nen tuella.

Tanssitassut-hankkeesta uutisoi ensimmäisenä Itäväylä. Loviisan Tanssiopiston reh­to­ri ja tanssin opettaja Kati Ki­vi­lah­ti-Fa­ge­rudd kertoo hankkeen syntyneen halusta levittää tanssin iloa ja tehdä tanssia taidemuotona tutuksi jo ihan pienille lapsille. ”Tans­sin var­hais­kas­va­tuk­sel­la voi­daan edis­tää mo­nia lap­sen kas­vul­le tär­kei­tä osa-alu­ei­ta: fyy­si­siä, psyyk­ki­siä ja so­si­aa­li­sia. Tans­si­toi­min­ta ei ole vain suo­ra­vii­vais­ta liik­ku­mis­ta, vaan myös py­säh­ty­mis­tä, ha­vain­noin­tia ja oi­val­ta­mis­ta”, Ki­vi­lah­ti-Fa­ge­rudd kuvailee. (Itäväylä, 1.5.2020.)

Hankkeen myötä päiväkotien henkilökunnat saavat käyttöönsä Tanssisalkun, joka sisältää vinkkejä tanssin hyödyntämiseksi osana varhaiskasvatusta. Henkilökuntaa opastetaan Tanssisalkun käyttöön, jonka lisäksi tanssinopettajat Ki­vi­lah­ti-Fa­ge­rudd ja Jen­ni Kois­ti­nen vierailevat päiväkodeissa opettamassa tanssia. Ope­tus­ta on tar­koi­tus tar­jo­ta lap­sil­le ker­ran vii­kos­sa.

Tanssitassut-hanke on otettu ilolla vastaan. Lo­vii­san kau­pun­gin var­hais­kas­va­tuk­sen suun­nit­te­li­ja Pia Nyst­röm kiittelee hankkeen saamasta rahoituksesta, joka mahdollistaa maksuttomat tanssihetket kaikille lapsille. (Itäväylä, 1.5.2020.)

Lähde: Itäväylä, 1.5.2020. Tanssitassut jalkautuvat Loviisan päiväkoteihin syksyllä – Tanssi tulee osaksi kaupungin varhaiskasvatusta. (luettu: 2.6.2020)