Tanssin tiedotuskeskuksen lausunto esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

UUTISET JA TIEDOTTEET
8.4.2020

Tanssin tiedotuskeskus painottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa korotetun valtionosuusprosentin merkittävää vaikutusta ja esittää korotusperusteiden selkeyttämistä ja tarkentamista.

Tanssin tiedotuskeskus pitää työryhmän ehdotusta pääosin hyvänä, mutta tekee myös muutosehdotuksia osaan esityksistä. Esimerkiksi keskipalkan määräytyminen henkilötyövuosilaskelmassa näyttää edelleen kurjistavan pienten toimijoiden toimintaa ja tähän ehdotetaan toisenlaista ratkaisua.

Korotetun valtionosuusprosentin kulttuuripoliittinen vaikuttavuus on merkittävä, lausuu Tiedotuskeskus. Esitetty korotettujen henkilötyövuosien määrä 120 on kuitenkin alimitoitettu erityistarpeisiin nähden.  Tiedotuskeskus myös ehdottaa lakiin muutosta, jossa valtionosuusprosentin korotusperusteisiin lisätään selkeästi tanssi-, sirkus- tai muu vastaava toiminta.

Korotetun valtionosuusprosentin määräytymisperusteena kiertue- ja vierailutoiminta on periaatteessa hyvä. Lain perusteluihin tulisi kirjata, että korotetun valtionosuusprosentin arvioinnin tulisi kannustaa vierailuihin sekä vos-toimijoiden kesken että vos- ja vapaan kentän välillä.  Lisäksi olisi todettava, että teattereiden tulisi ulottaa vierailujen vastaanottaminen muihin taiteisiin teatterin lisäksi, Tiedotuskeskus esittää.

Tiedotuskeskus nostaa esiin myös sen, että VOSin piiriin kuuluvien tanssin aluekeskusten (Zodiak – Uuden tanssin keskus, Jojo – Oulun tanssin keskus ja Rimpparemmi) aluekeskustoimintaan saamat määrärahat tulee siirtää vos-järjestelmän piiriin.

Tanssin tiedotuskeskus kannattaa määräajoin laadittavaa kolmen tai kuuden vuoden rahoitusta koskevaa suunnitelmaa. Sitä olisi arvioitava kriteereillä, jotka ovat linjassa Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustuspäätösten kriteerien kanssa. Tämä olisi syytä kirjata lain perusteluihin.

Uudistuksen yhtenä lähtökohtana on ollut, että rahoitusjärjestelmien välillä olisi liikkuvuutta. Jotta se olisi mahdollista, on esittävän taiteen kenttää tarkasteltava kokonaisuutena. Tätä tavoitetta ja rahoitusjärjestelmien tasaveroisuutta edistäisi edellä mainitulla tavalla toteutettu kokonaisarviointi.

Lain tarkoituksen ja kokonaisarvioinnin (johon lain perusteluissa useasti viitataan) toteutumisen vuoksi olisi syytä toteuttaa ulkopuolinen auditointi säännöllisin väliajoin, esittää Tiedotuskeskus. Tämä tulisi kirjata lain perusteluosaan.

Tiedotuskeskus muistuttaa lausunnon kommenteissa, että myös vapaan kentän toimintamahdollisuudet ylipäätään on turvattava. Rahoitustason on oltava riittävä, jotta Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamilla toimijoilla olisi todellinen mahdollisuus siirtyä valtionosuusjärjestelmän piiriin.

VOS-uudistuksella on merkitystä yhteiskunnassa käytävän rahoitus- ja kulttuuripoliittisen keskustelun ja sen myötä syntyvien toimintatapojen ja kehityksen kannalta laajemminkin. Tiedotuskeskus nostaa esiin, että uudistus ei ota huomioon uudenlaisia alustatyyppisiä toimijoita eikä kannusta sellaisten uusien tuotannollisten mallien kehittymiseen, joissa keskeisiä eivät ole henkilötyövuodet vaan vierailu-, vuokraus- ja osatuotantotoiminta. Myös Helsingin kaupunki on omassa lausunnossaan kritisoinut tätä. Helsingissä tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi Tanssin talo ja Cirko.