Toimintakulttuurissa ja työnantajavastuun ymmärtämisessä parantamisen varaa elokuva- ja teatterialoilla

UUTISET JA TIEDOTTEET
12.9.2018

Ministeri Sampo Terhon tilaama selvitys häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialoilla on valmistunut. Toimeksiannon pontimena olivat muun muassa syksystä 2017 lukien #metoo-kampanjan myötä elokuva- ja teatterialan tekijöiden - erityisesti naisnäyttelijöiden julkisuudessa esille tuomat häirinnän ja muut epäasiallisen kohtelun kokemukset sekä keskusteluun nousseet elokuvan ohjauksen työkäytännöt.

Selvityksestä käy ilmi, että eri työlakien velvoitteiden tunnistamisessa on jonkin verran puutteita, samoin on epäselvyyttä vastuu- ja valtasuhteista. Ennaltaehkäiseviin toimiin ei aina ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Selvityksen mukaan myös lainsäädännössä on jonkin verran tarkistamisen ja täsmentämisen varaa. Lisäksi tuodaan esiin alojen toimintakulttuuriin ja -rakenteeseen liittyviä epäkohtia.

”Selvityksestä käy selvästi ilmi, että ilmiö on olemassa ja se on vakava. Työlakien velvoitteiden tunnistamisessa, riskien ennaltaehkäisyssä sekä vastuu- ja valtasuhteissa on epäselvyyttä. Nykyisen toimintakulttuurin ja -rakenteen on muututtava. Elokuvan ja teatterin alalla työnantajina toimivien, ovat ne sitten esim. tuottajia tai teatteriryhmiä ja -taloja, on vielä nykyistä paremmin ymmärrettävä vastuunsa ja velvoitteensa, samoin kuin työtekijöiden on tärkeää tietää oikeutensa”, sanoo ministeri Sampo Terho.

”Myös valtion on toiminnan rahoittajana kannettava oma vastuunsa.”

Selvityksen tehnyt OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja esittää useita toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa alojen sisäisen toiminnan kehittämiseen, vastuiden, velvoitteiden ja oikeuksien selkeyttämiseen sekä luottamuksellisen yhteistyön vahvistamiseen.

Selvityksessä tehdään ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja ehdotetaan uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Toimenpide-ehdotuksia on kohdistettu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriölle, työnantajana toimiville tuotantoyhtiöille ja teattereille, Suomen elokuvasäätiölle, oppilaitoksille ja työmarkkinaosapuolille.

Selvityksessä ehdotetaan muun ohessa työturvallisuuslain, tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja työterveyshuoltolain velvoitteiden tuntemuksen parantamista koulutuksen ja yhteisten toimintamallien keinoin.

”On selvää, ettei valtion rahoituksella voida tukea toimintaa, johon liittyy syrjintää, seksuaalista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.  Pidän tärkeänä sitä, että valtion tuen saaja on hoitanut ja hoitaa työnantajavelvoitteensa asianmukaisesti. Tähän asiaan tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota päätöksiä tehtäessä, ja sitä varten luodaan myös seurantamekanismi. Tähän työhön ryhdytään heti”, Sampo Terho sanoo.

Lähde: OKM tiedote 12.9.2018