Uusi laki esittävän taiteen edistämisestä on eduskunnassa – Tanssille keskeistä on korotettu valtionosuusprosentti ja riittävän rahoituksen takaaminen koko alalle

UUTISET JA TIEDOTTEET
30.9.2020

Esitys uudeksi laiksi esittävän taiteen edistämisestä on annettu eduskunnalle. Tanssin tiedotuskeskus oli sivistysvaliokunnan kuultavana 29.9. ja nosti lausunnossaan esiin tanssin kannalta tärkeitä lainkohtia.

Uuden lain myötä valtionosuuksiin perustuvan rahoituksen (vos) piiriin voisivat päästä kaikki esittävän taiteen muodot. Toimija voitaisiin hyväksyä valtionosuuteen oikeutetuksi joko toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi.

Tanssin tiedotuskeskus ry antoi eduskunnalle lausunnon lakiesityksestä, johon oli tullut muutamia muutoksia lakia valmistelleen työryhmän viime talven ehdotukseen nähden. Tiedotuskeskus totesi, että uudistuksen toteutuminen on nyt tärkeää ja tavoiteaikataulussa olisi pysyttävä. Lain on määrä astua voimaan 1.1.2022.

Uusi asia lakiesityksessä on esittävän taiteen valtionosuuslautakunnan perustaminen Taiken yhteyteen. Sen tehtävänä olisi antaa lausuntoja vos-hakemuksista. Tanssin tiedotuskeskus pitää ehdotusta perusteltuna.

”Tanssin kannalta keskeistä laissa tulee olemaan sen tulkinta ja sen mahdollistama kulttuuripoliittinen harkinta”, toiminnanjohtaja Sanna Rekola sanoo.

Uudessa laissa valtionosuusprosentti olisi pääosin sama kuin tällä hetkellä, 37 %. Korotettua valtionosuutta, 60 %, voitaisiin myöntää osaan henkilötyövuosista, esimerkiksi laajan kiertue- ja vierailutoiminnan perusteella. Tiedotuskeskus painotti eduskunnalle, että lain perusteluissa olisi tärkeää kannustaa vierailutoimintaan, joka tapahtuu sekä vos-toimijoiden että vos- ja vapaan kentän välillä. Lisäksi teattereiden olisi ulotettava vierailujen vastaanottaminen muihinkin esittävien taiteiden lajeihin.

Korotettua valtionosuutta voitaisiin myöntää myös erityisestä kulttuuripoliittisesta syystä esimerkiksi aloille, joiden kustannus- ja tulorakenne ovat epäedullisemmat kuin institutionalisoituneemmilla taiteenaloilla. Lain perusteluosassa sirkus- ja tanssitaide on mainittu tällaisina aloina. Tässä tulisi käyttää lain mahdollistamaa kulttuuripoliittista harkintaa ja rahoittaa näitä aloja korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti, painottaa Tiedotuskeskus lausunnossaan.

Korotetun valtionosuusprosentin kulttuuripoliittinen vaikutus on merkittävä. Mutta rahoitustason riittävyys huolettaa edelleen.

Lakiehdotuksessa on esitetty korotettujen henkilötyövuosien määräksi 120. Se on vahvasti alimitoitettu suhteessa kaikkiin niihin kulttuuripoliittisesti merkittäviin erityistarpeisiin, joita korotetulla henkilötyövuosimäärällä pyritään kattamaan.

”Hyväkään laki ei toteuta tarkoitustaan, jos sen toimeenpanoon ei osoiteta riittäviä resursseja”, Sanna Rekola huomauttaa.

Esittävän taiteen edistämisen ja rahoituksen uudistus ei koske ainoastaan vos-järjestelmää vaan myös vapaan kentän valtionavustuksia. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa on jo toteutettu rahoituksen lisäystä vapaalle kentälle vuosina 2019 ja 2020. Lain tullessa voimaan, vuodesta 2022 alkaen, määrärahoja uudistukseen lisätään edelleen.

Tanssialalle elintärkeää on vapaan kentän rahoitus. Suurin osa tanssintekijöistä toimii vapaalla kentällä, kokonaan harkinnanvaraisten tukien ja veikkausvoittotuottojen varassa. Tanssin tiedotuskeskus esitti syvän huolensa vapaan kentän rahoituksen turvaamisesta Veikkauksen tuottojen vähentyessä ja uusien toimijoiden, esimerkiksi Tanssin talon tullessa tämän rahoitusrakenteen piiriin.