Valta, vastuu, vinoumat -kysely paljastaa riskit sirkuksen, tanssin ja teatterin alalla

UUTISET JA TIEDOTTEET
9.5.2019

Teatterin tiedotuskeskuksen TINFO tuottama Valta, vastuu, vinoumat -kysely osoitettiin sirkuksen, tanssin ja teatterin parissa työskenteleville ja sillä selvitettiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä henkistä väkivaltaa, syrjintää ja seksuaalista häirintää näillä aloilla. Kyselytutkimuksen tulosten valossa esittävien taiteiden ala osoittautuu huomattavasti epätasa-arvoisemmaksi ja hierarkkisemmaksi kuin on oletettu.

Valta, vastuu, vinoumat -kyselyn tulokset on julkistettu. Sirkus-, tanssi- ja teatterialasta voidaan puhua riskityön kenttänä, jolla usein määräaikaisissa ja toimeksiantotyösuhteissa työskentelevät ovat vaarassa joutua väärinkohdelluiksi.

Räikeimmät epäkohdat kyselyyn saatujen vastausten perusteella liittyvät henkisen väkivallan ja syrjinnän yleisyyteen. Huonolla tolalla on myös epäasialliseen käytökseen puuttuminen: liian usein vaietaan ja ollaan piittaamattomia.

Kuva 1: Kuinka usein olet joutunut a) henkisen väkivallan, b) syrjinnän, c) seksuaalisen häirinnän kohteeksi työssäsi tai työhönottotilanteissa viimeisen kolmen vuoden aikana?

Henkistä väkivaltaa on kokenut usein tai jatkuvasti 20 % vastaajista, erilaista syrjintää, esimerkiksi iän tai työmarkkina-aseman perusteella 13 %. Jatkuvaa seksuaalista häirintää on kokenut 2 % vastaajista. Puuttumattomuutta on peräti yli puolessa näistä tapauksista.

 

Kuva 2: Onko kokemaasi a) henkiseen väkivaltaan, b) syrjintään, c) seksuaaliseen häirintään puututtu?

Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia myös arvioimaan omaa toimintaansa. Alalla tunnistetaan huonosti omaa epäasiallista, syrjivää käytöstä ja seksuaalista häirintää. Vastaajista henkistä väkivaltaa kertoi harjoittaneensa 21 % (harvoin 20 %, usein 1 %), syrjivästi oli käyttäytynyt 11 % (harvoin 10 %, usein ja jatkuvasti 1 %) ja seksuaalista häirintää 6 % (harvoin).

Syrjintää kokeneista 52 % ilmoittaa syyksi iän, 51 % muita syitä, joiksi mainittiin henkilökohtaiset ominaisuudet ja 44 % työmarkkina-aseman. Ulkonäön perusteella (18 %) syrjityiksi tulleita on erityisesti tanssijoissa ja näyttelijöissä. Ikää koskevaa syrjintää kokivat sekä nuoret että vanhemmat eri ammateissa työskentelevät, erityisesti naiset. Ikään liittyvät tasa-arvo-ongelmat koskettavat esiintyviä taiteilijoita, naisia enemmän kuin miehiä.

Kyselyyn osallistui yhteensä 526 vastaajaa. Vastaajista 68 % ilmoitti sukupuolekseen naisen, 28 % miehen ja 2 % muun, minkä lisäksi 2 % ei halunnut sanoa. Vastanneista 88 % on äidinkieleltään suomen-, 10 % ruotsin- ja 2 % jonkin muunkielisiä. Kysymykset oli laadittu ja niihin oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vastaajat edustavat laaja-alaisesti teatterin, tanssin ja sirkuksen alalla työskenteleviä esiintyviä taiteilijoita, taiteellista suunnittelutyötä tekeviä, tekniikassa ja hallinnossa työskenteleviä sekä alan opetus- ja tutkimustyössä erilaisissa työmarkkina-asemissa toimivia. Kysymyksissä oli otettu huomioon se, että vakituinen ja kokoaikainen palkkatyösuhde on vain yksi työnteon muoto, ei normi.

Syyt ovat syvällä rakenteissa

Sirkuksen, tanssin ja teatterin kentillä työskentelevät liikkuvat entistä useammin työmarkkina-asemasta toiseen, useissa työnteon ja työsuhteen muodoissa: määräaikaisissa työsuhteissa, keikoilla, tuntityösopimuksilla tai harjoitus-/näytäntökorvauksilla, apurahalla sekä ilman palkkatyösuhdetta itsensätyöllistäjinä. Koko toimiala kipuilee ja sinnittelee riittämättömän rahoituksen ja kasvaneiden tehokkuusvaatimusten puristuksessa. Koetut vaikuttamismahdollisuudet ovat yhteydessä työsuhteeseen.

Työehtosopimuksella tehtävä vakinainen työ takaa parempaa tasa-arvoa. Epävarma asema työmarkkinoilla altistaa väärinkäytösten uhriksi joutumiselle. Epäasialliseen käytökseen ja vastuuttomaan vallankäyttöön on helpompi puuttua vakituinen työsuhde turvana.

Useat vastaajat nostivat esiin esittävien taiteiden kentän rahoituksellisen ja rakenteellisen epätasa-arvon ongelmat. Monesti mainittuja epäkohtia ovat koulutuksen epätasa-arvoisuus, hierarkkinen ja läpinäkymätön työskentelykulttuuri sekä läpinäkymätön rekrytointi- ja palkkapolitiikka. Lainsäädännön työnantajavastuut, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmat, joita suuremmilta työnantajilta edellytetään, koettiin kuolleiksi kirjaimiksi ja muodollisuuksiksi, joiden toteutumista kukaan ei valvo.

Taidetyön erityisyyden varjolla on voitu hiljaisesti, mutta tietoisesti hyväksyä väärinkäytöksiä. Huolimatta voimassa olevasta lainsäädännöstä ja helposti löydettävistä toimintaohjeista ja -prosesseista mahdollisen henkisen väkivallan, syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän varalle, osassa työpaikoista tai satunnaisista työskentelytilanteista jäädään kädettömiksi.

Riskityölle raameja – tutkimuksesta toimenpiteisiin

Nyt julkaistavat Valta, vastuu ja vinoutumat -kyselyn tulokset ovat vasta alkusoittoa sille työlle, joka tiedon pohjalta on käynnistettävä. Tätä kyselytutkimusta ei ole toteutettu vain kyselyn vuoksi, vaan tulokset toimivat pohjana ensin keskustelulle ja sitten toimeen tarttumiselle.

Kyselytutkimuksen raportissa esitetään joukko toimenpiteitä, joilla saadaan asetetuksi alalla tehtävälle riskityölle raamit. Ehdotukset toimenpiteiksi on suunnattu julkisille rahoittajille, kulttuuripoliittisille päätöksentekijöille, alan erilaisille työyhteisöille, johdolle, työnjohtoasemassa työskenteleville, alan koulutukselle ja tiedontuottajille.

Toimenpide-ehdotuksia ovat mm.

  • Korjataan esittävien taiteiden rahoitusrakenteellista epätasa-arvoa. Epätasa-arvoa eri työmarkkina-asemassa olevien välillä korjataan rahoituksella. (Kulttuuri-, taide- ja taiteilijapolitiikka)
  • Järjestetään itsensätyöllistävien ja työsopimussuhteessa työtä tekevien saatavilla olevaa neuvontaa sekä kaikille työntekijäryhmille työterveyshuolto, jossa yksilön selviytymistä ja kuntoutumista voidaan tukea. (Koulutus ja neuvonta, Kulttuuri-, taide- ja taiteilijapolitiikka)
  • Alan työyhteisöjä kehitetään kohti tasa-arvotietoista työskentelykulttuuria. Vahvistetaan ja kehitetään johtamista ja esihenkilötyötä.

TINFO tulee jatkossa tekemään pienimuotoisia lisäselvityksiä vastausaineiston pohjalta. Vastausaineisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia jatkotutkimukselle.

Kyselyssä yhteistyökumppaneita ovat Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) rinnalla olleet Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (Cefisto), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden Liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (Stefi), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus.

Tutkimusta koskevat tiedustelut:
Teatterin tiedotuskeskus TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, 044 363 1722